Nové stanovy ČHS

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 22. 09. 2007

<!-- logo ČHS Český horolezecký svaz-->Nové, lepší, demokratičtější

Poslední Valná hromada Českého horolezeckého svazu schválila znění nových, lepších a demokratičtějších stanov, které byly již zaregistrovány Ministerstvem vnitra a tím začaly platit.

Co je ČHS?

Český horolezecký svaz se v preambuli deklaruje jako občanské sdružení, jehož cílem je nejen rozvíjení horolezectví, skalního lezení a příbuzných aktivit, ale také aktivní účast na ochraně přírody v místech, kde se horolezecké aktivity provozují.

Zásadní novinkou oproti dřívějším stanovám je, že ČHS je nyní sdružením fyzických osob, které se mohou, ale nemusí sdružovat do oddílů, klubů a jiných seskupení, kterým stanovy říkají libozvučně ZOS, neboli Základní Organizační Složka. Z toho mimo jiné vyplývá rovnoprávnost členů individuálních a oddílových a že již nemohou existovat oddíly s odvozenou právní subjektivitou, ale o tom později.

ČHS má v základních druzích své činnosti vytváření podmínek pro horolezeckou a podobnou činnost, vytváření bezpečnostních standardů, etických a sportovních pravidel, spolupráci s orgány ochrany přírody, ale také kontrolu a výměnu jisticích prostředků.

Jak už bylo zmíněno, základní jednotkou ČHS jsou fyzické osoby - členové, kteří se mohou sdružit do oddílů (ZOS), které se dále mohou sdružit do sdružení ZOS (krajské svazy a podobně) a nad tím vším jsou orgány ČHS. Členství v ČHS je řádné a čestné, přičemž řádným členem může být kdokoliv, kdo se hodlá zúčastnit činnosti Svazu a dodržovat jeho stanovy s tím, že u osob mladších 15 let je třeba souhlasu zákonného zástupce.

Práva a povinnosti členů

Každý člen má právo se zúčastnit akcí pořádaných Svazem a jeho organizačními složkami a zúčastnit se Valné hromady. Na Valnou hromadu může tedy přijít kdokoliv ze členů a hlasovat. Proto už teď nikdo nemůže říci, že nemohl uplatnit svůj názor a hlas v záležitostech ČHS, také zejména proto, že se člen také může na Valné hromadě nechat zastoupit kterýmkoliv jiným členem, kterému dá plnou moc.

Člen ČHS má nejen práva, ale i povinnosti. Že musí dodržovat stanovy, rozhodnutí orgánů ČHS a všechna pravidla stanovená ČHS, je celkem logické. Dále je povinen respektovat zásady ochrany přírody a příkladně se podílet na jejich dodržování svým aktivním přístupem, chránit majetek svazu. Funkcionáři musí umožnit kontrolu provádění své funkce. Asi nepřekvapí, že je člen povinen platit členské příspěvky.Lézt a chránit přírodu
Lézt a chránit přírodu, foto: Petr Jandík


Oddíly

Oddíl může založit minimálně pět členů. Na rozdíl od dřívějška nemusejí mít mezi sebou instruktora, ani smlouvu s externím instruktorem. Těchto nejméně pět členů si zvolí předsedu, který pak eviduje členy a zastupuje je na valné hromadě, pokud se nechtějí zúčastnit osobně, nebo nepověří svým zastupováním někoho jiného. Tohle je průlom do stávajícího systému a výrazný demokratizační prvek rozhodování Valné hromady. Podle nových stanov se při hlasování počítá hlas každého člena, čili velké oddíly již nejsou znevýhodňovány, jako dříve. Kromě toho, má-li někdo jiné názory, než většina oddílu, případně předseda, může se Valné hromady zúčastnit sám, nebo se dohodnout na zastupování s podobně smýšlejícími členy a snažit se prosadit své názory. Systém hlasování podle nových stanov je jednoznačně nejdemokratičtější způsob hlasování v novodobé historii ČHS.

Orgány ČHS

Činnost a směrování ČHS řídí jeho orgány, které se dělí na volené, jmenované a pracovní. Nejvyšší je Valná hromada. Dalšími volenými orgány jsou Výkonný výbor, doplněný nezávislou Revizní a Disciplinární komisí, která je novým orgánem, řídícím se podle nově zformulovaného Disciplinárního řádu.

Valná hromada se svolává jednou za rok, je usnášeníschopná, pokud je na ní zastoupeno nejméně 20% členů a rozhoduje prostou většinou přítomných. Z toho plyne, že něco více než 10% členů může rozhodnout o všem, co se bude dít, s výjimkou změny stanov a jiných vyjmenovaných záležitostí, kdy se vyžaduje třípětinová většina přítomných. Takže nechcete-li se po Valné hromadě divit, postarejte se, aby na ní váš hlas zazněl a nenechte to na jiných.

Valná hromada volí na dobu tří let sedmičlenný Výkonný výbor, který řídí ČHS mezi Valnými hromadami. Volí také Revizní komisi a Disciplinární komisi s tím, že první obsazení Disciplinární komise do nejbližší Valné hromady jmenuje Výkonný výbor. Disciplinární komise je v orgánech Svazu novinkou. Skládá se z předsedy, dvou členů a pěti náhradníků. Všichni jsou voleni na dobu tří let. Komise je nezávislá a řídí se obecně závaznými právními předpisy, stanovami ČHS a Disciplinárním řádem.

Jmenovanými orgány jsou odborné komise, jejichž počet a zaměření určuje Výkonný výbor. Stanovy však určují, že minimálně musí být komisemi pokryty tématické okruhy skalní oblasti a ochrana přírody, sportovní činnost na skalách a v horách, soutěže a lezecké stěny a bezpečnost a metodika.

Díky změně filozofie členství v ČHS, kdy základní jednotkou je člen, který se může v rámci ČHS sdružovat do oddílů bez právní subjektivity, zaniká právní subjektivita oddílů odvozená od ČHS. Z toho vyplývá nutnost transformace oddílů s odvozenou právní subjektivitou na samostatnou právní subjektivitu. Metodický pokyn, jak tuto operaci provést, připravuje výkonný výbor a bude uveřejněn na webových stránkách ČHS v oblasti „Úřední dokumenty“, kde jsou ke stažení i Stanovy a veškeré další interní dokumenty, které konkretizují způsoby a postupy, jak se stanovy v praxi naplňují. Najdete tam i Disciplinární řád.

Webové odkazy:

Sekce webu ČHS - Úřední dokumenty: Úřední dokumenty

Petr Jandík