Velké Disciplinární Nic

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Alena Čepelková, Vydáno dne: 22. 04. 2009

<!-- logo ČHS Český horolezecký svaz-->Série disciplinárních řízení zastavena

Hned v pondělí poté, co letos v sobotu 31. ledna zvolila mimořádná Valná hromada ČHS nový Výkonný výbor, dorazila na sekretariát série disciplinárních udání na právě odstupující dobrovolné funkcionáře - na bývalého člena VV Petr Jandíka, bývalou předsedkyni Alenu Čepelkovou a na bývalého člena VV Radka Lienertha, který odstoupil už v září 2008. Disciplinární komise žaloby projednala s k dnešnímu dni nabylo právní moci její rozhodnutí všechna řízení zastavit. AKTUALIZACE: texty rozhodnutí všech disciplinárních řízení, opraven odkaz na současný web ČHS.

Disciplinární komise si k rozhodnutí vyžádala stanovisko revizní komise, protože podstatou žalob byla i údajná provinění ekonomického charakteru. Výsledkem bylo zastavení všech řízení vedených na návrh Jiřího Babači, neboť komise došla z závěru, že k žádným disciplinárním proviněním nedošlo. Touto disciplinární žalobou vyvrcholila dlouhodobá negativní kampaň, kterou Jiří Babača vedl v médiích proti bývalé předsedkyni a Petru Jandíkovi.

Jiří Babača
Jiří Babača, foto: Petr Jandík
"Nemyslete si, že vám to jen tak projde!"


Poporvé zaútočil Jiří Babača proti projektu svazového "redaktora" ve článku Slibovali metodiku, ale nejspíš najmou redaktora (lezec.cz), který patrně z nedostatku skutečných argumentů sklouzává spíše do roviny osobního shazování a domněnek typu ...nemohu zbavit dojmu, že projekt „svazový redaktor“ je svým zadáním napsán někomu takříkajíc „na míru“. Článku se podařilo navodit značně negativní atmosféru proti vedení ČHS, která se pak projevila i v následné diskusi. Odpovědí na tento článek byl Otevřený dopis Jiřímu Babačovi.

Dalším, již tvrdším útokem, byl článek ČHS - redaktor i bez výběrového řízení! (lezec.cz), který se snažil nesmyslně kriminalizovat tehdejší vedení kvůli tomu, že neuspořádalo původně předpokládané výběrové řízení, ačkoliv žádná takováto povinnost není dána žádným svazovým předpisem. Nepokrytým útokem, který již v naplňuje přinejmenším některé znaky trestného činu pomluvy, byl další Babačův článek Pokus o vykradení Skalních oblastí ČR s následnou diskusí (lezec.cz). Na otázku jestli je opravdu je Petr Jandík zloděj, vyvrací obvinění sám nařčený ve článku publikovaném na Horyinfo, který pak převzal i lezec.cz. Není divu - těmito články se naplno vyhrotila kauza Skalní oblasti ČR, ve které se snažil jako člen VV zabránit vyvedení svazové databáze horolezeckých výstupů do rukou správcovské firmy Netsystem Int a.s. Kromě těchto uvedených článků lze najít mnoho napadající komentářů podepsaných Jiřím Babačou na serverech lezec.cz, Horydoly.cz i Horyinfo.cz, kde se neštítil ani puberťácky nevychovaných urážek. Když už vyčerpal možnosti napadání na internetu, dospěl konečně k jedinému korektnímu a legálnímu řešení situace, při které se někdo domnívá, že se děje něco nesprávného a podal disciplinární žalobu, jak mu doporučoval již o půl roku dříve předseda DK Roman Wimmer.

Jsem dalek tvrdit, že jakékoliv vedení ČHS, či jiného dobrovolného spolku, dělá všechno dobře a optimálně. Dobrovolní amatérští funkcionáři chyby dělají a dělat vždycky budou, stejně tak nebudou vždy stíhat všechny termíny a realizovat všechno, co naplánovali. Členové spolku, ať již sami něco dělají, nebo se jen vezou, mají nepochyně právo s nimi nesouhlasit a kritizovat jejich kroky. Nesouhlas ale nemůže opravňovat k urážkám, nadávkám a pomluvám. Členové organizace, která dopustí aby lidé, kteří obětují svůj čas a schopnosti ve prospěch celku, byli pronásledováni způsobem, který za uplynulý rok předváděl Jiří Babača, se asi nemohou divit, že se do dobrovolných funkcí hned tak každý nepohrne.

Petr Jandík

Horolezecký svaz a disciplinární řízení


Disciplinární komise je orgán Českého horolezeckého svazu. ČHS je sportovní svaz, podporuje závodní sportovní disciplíny a sportovní reprezentaci ČR. Disciplinární komise je z tohoto hlediska nutným nástrojem pro řešení prohřešků členů svazu proti sportovním pravidlům v té které disciplíně. Až potud je to jasné jako facka. Nikoho by nevzrušilo, kdyby bylo disciplinární řízení zahájeno například s reprezentantem, jemuž byl prokázán při závodu doping. Ne každý případ je však takhle jasný. Vlnu nesouhlasných emocí dokázalo vyvolat už disciplinární řízení kvůli porušování interních pravidel pískovcového lezení. Negativní pocit samotného faktu řešení skutečných či domnělých přestupků prostřednictvím disciplinární komise je umocněn pouhým faktem, že se v očích mnoha jedinců jedná o „udávání“.

Nutnost stvořit nezávislý orgán řešící spory vzniklé na poli sportovní etiky byla vyvolána vzniklou potřebou. Stanovy a Disciplinární řád udělaly všechno pro to, aby mohla Disciplinární komise plnit co nejlépe svoji funkci. Samozřejmě, šedá je teorie, zelený je strom života. A tak se na pomyslném koberečku ocitli velmi brzy také bafuňáři. Nic proti samotnému principu. Za případné chyby se musí platit, i kdyby nakrásně byly dlážděny dobrými úmysly.

Je jistě skvělé a přínosné, když kdokoliv z členské základny jakéhokoliv spolku nedělá mrtvé brouky a živě se zajímá o to, jak se jeho funkcionáři činí, zda plní své sliby, zda nedejbože netunelují majetek a vůbec že nemrhají svěřenými prostředky. Někdy však zůstane rozum stát, co všechno je možné vymyslet, z čeho všeho je možné podezřívat, a také jak moc lze otrávit takovými aktivitami bafuňářský i osobní život. Bafuňáři horolezečtí nejsou profesionálními politiky, a doufám, že nikdy ani nebudou. Z různých důvodů se rozhodli obětovat část svého volného času. Ať už je jejich motivace k takovému činu jakákoliv, disciplinární řízení pro ně nebude asi tou pravou ořechovou odměnou. Pro někoho to může být legrace, pro někoho otrava, pro někoho nepříjemnost, kterou neumí jen tak přejít. Také sám statut disciplinární komise by neměl být zbytečně zahlcován podněty, které nemají reálné opodstatnění.

Proto jsem se nakonec rozhodla, že se připojím k Petrovi Jandíkovi a poskytnu materiály z disciplinárního řízení proti své osobě ke zveřejnění na horyinfo, jakkoli mne spíše než cokoli jiného láká označit postavu autora podání za stoprocentně účinnou zbraň na likvidaci dobrovolných funkcionářů, a jako takovou si ji nechat patentovat.

Alena Čepelková

texty všech rozhodnutí Disciplinární komise ČHS jsou zde na webu ČHS


Dokument: Rozhodnutí disciplinární komise ve věci Petra Jandíka

Disciplinární komise
disciplinarnikomise@horosvaz.cz                                                                            
 
 
                                                                                                                
 
Rozhodnutí disciplinární komise ČHS
 
 
Ve věci Č.j:DK-0010/2009                                                                                       V Praze dne: 30.3.2009
 
Disciplinární komise ČHS ve složení Roman Wimmer, Tomáš Kublák a Jindřich Pražák rozhodla na svém zasedání dne30.3.2009 ve věci disciplinárního provinění Petra Jandíka, 
 
takto:
 
Disciplinární řízení se zastavuje v souladu s ustanovením § 25 odst.g. disciplinárního řádu
 
 
Odůvodnění:
 
Na základě podání p. Jiřího Babači, zahájila s p.Petrem Jandíkem disciplinární komise ČHS, v souladu s § 17 disciplinárního řádu ČHS, disciplinární řízení pro podezření z  provinění dle § 1, odst.2, písmeno. b.disciplinárního řádu ČHS. Provinění se měl dle stěžovatele dopustit následujícím způsobem:
 
I.Obsazování placených funkcí bez řádných výběrových řízení.     
V době kdy Petr Jandík prosazoval projekt „svazový redaktor“ tvrdil žeRedaktor bude vybrán na základě řádného výběrového řízení výkonným výborem ČHS …“ což se zjevně nestalo. Stejně jako neproběhlo vyhodnocení, zda by rozsah práce, kterou by mněl Jandíkem prosazovaný redaktor vykonávat, nezvládl sekretariát ve stávajícím složení, kdyby měl odpovídající zadání a patřičné metodické vedení. 
 
II.Důvodné podezření ze střetu zájmů  
Podle stanov ČHS v platném znění §9Členské povinnostiodst. 4.Každý člen je povinen  … zdržet se všech aktivit,při nichž by mohlo docházet ke střetu zájmů; Přičemž předmětem podnikání Petra Jandíka je:Grafika, DTP, tisk, publicistika, vydavatelství, redakční a lektorské práce, PR, marketing, reklama.V ČHS však měl na starosti tytéž záležitosti! V důsledku čehož zadával sám sobě, nebo svým rodinným příslušníkům zakázky z rozpočtu ČHS a současně prosazoval projekty z těchto oblastí, jež značně zatěžují rozpočet ČHS. Dále dle názoru přestupce využíval svého působení ve VV také ke zvýšení publicity svého soukromého komerčního webu. (Viz články a fota z akcí repremanšaftu na jeho webu, různé otevřené dopisy jež se vztahovaly k výkonu jeho funkce v ČHS, různá stanoviska k aktuálnímu dění v ČHS rozesílané rádoby e-maily jež byly zjevnou reklamou na tento web...) Což vyvrcholilo v situaci, kdy jako člen VV ČHS byl zodpovědný za propagaci ČHS vůči lezecké veřejnosti a současně poskytoval na svém soukromém webu reklamu Rakouskému horolezeckému spolku Alpenvereinu.
 
 
Disciplinární Komise ČHS se podáním zabývala na společném jednání s Revizní komisí ČHS, kterou požádala o vyjádření zda mohlo dojít ve výše uvedených případech k porušení specifikovaných v § 1 disciplinárního řádu a na svém zasedání dne 30.3.2009.
 
K bodu I podání se Revizní komise ČHS vyjádřila následovně:
 
K výběrovému řízení na post svazového redaktora do dnešního dne nedošlo a žádné takové pracovní místo vytvořeno VV nebylo. Pan Jiří Reiner pracuje pro ČHS zatím jen na základě dílčích zadání VV ČHS.
 
K bodu II podání se Revizní komise ČHS vyjádřila následovně:
 
O střet zájmů dle § 9 odst.4. stanov ČHS se zcela evidentně nejedná. Je sice pravdou, že p. Jandík měl jako člen VV na starost oblast shodnou s předmětem svého podnikání, nicméně ČHS takto jen využil jeho znalostí a dovedností v daném oboru. Není známo, že by p. Jandík někdy využil svou funkci člena VV tak aby se na úkor ČHS obohatil, jak naznačuje stěžovatel. Pokud jemu nebo jeho manželce byly zadány drobné zakázky při tvorbě článků do časopisů nebo tisku bulletinů, byli tyto zadávány tajemníkem ČHS zcela v souladu s jeho pravomocí. Podstatné však je, ze tyto zakázky p.Jandík realizoval levněji než dříve využívaný poskytovatel těchto služeb.
 
Po posouzení všech okolností dospěla Disciplinární komise k závěru, že:
 
Není třeba nařídit ústní jednání účastníků.
 
V bodě I podání nedošlo k jakémukoliv disciplinárnímu provinění proto, že neproběhlo žádné  výběrové řízení a pracovní místo Redaktora nebylo zřízeno a skutečnosti uvedené v tomto bodě stěžovatelem jsou tedy bezpředmětné.
 
V bodě II podání nedošlo k jakémukoliv disciplinárnímu provinění. Stanovisko Revizní komise k tomuto bodu podání doplnila Disciplinární komise následovně:
Pokud se týká údajného využívání svého působení ve VV ke zvýšení publicity svého komerčního webu, dospěla Disciplinární komise k názoru, že naopak p. Jandík na svém webu propagoval ČHS a jeho činnost . Soukromá stanoviska a názory zveřejněné na tomto webu jsou pouze věcí p.Jandíka  pokud nějakým způsobem nepoškozují ČHS. Toto se však neprokázalo. Taktéž v případě propagace členství v Alpenvereinu se jednalo o reklamu zadavatele, nikoliv o propagaci z vůle P. Jandíka. Mimo to Disciplinární komise nepovažuje nabízení členství v OEAV za disciplinární provinění, pokud není doprovázeno výzvami nebo nabádáním k nevstoupení do ČHS nebo vystoupení z něj.
 
Na základě výše uvedených skutečností dospěla disciplinární komise ČHS k závěru, že k disciplinárnímu provinění prokazatelně nedošlo a zastavila řízení dle § 25 písm. g) disciplinárního řádu.
 
 
Pokud se týká výzvy stěžovatele k předložení návrhu opatření, která by v budoucnu takovýmto kolizním situacím zabránila adresované Disciplinární komisi:
 
Této výzvě nemůže Disciplinární komise stěžovateli vyhovět vzhledem ke skutečnosti, že nemá k návrhům podobných opatření kompetence. 
 
 
 
 
 
 
Poučení:
 
Proti tomuto rozhodnutí má účastník právo podat odvolání. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí disciplinárnímu orgánu,který ve věci rozhodl.
Při podání odvolání je nutno zaplatit poplatek za odvolání ve výši 1.000 Kč na účet č. 1727209504/0600,( jako var. symbol uveďte – Čj. disc. řízení) a kopii dokladu o zaplacení přiložit k odvolání. Poplatek za odvolání se vrací odvolávajícímu se, jestliže odvolací orgán rozhodnutí změní ve smyslu zmírnění trestu nebo zruší, nebo disciplinární orgán, který napadené rozhodnutí vydal, odvolání v plném rozsahu vyhoví.
Odvolání musí obsahovat údaj o tom, jaké rozhodnutí se napadá, z jakých důvodů a čeho se odvolatel domáhá. V případě, že podané odvolání nemá potřebné náležitosti a na výzvu DK nebudou doplněny ve lhůtě 15 dnů, odvolací orgán odvolání odmítne.
 
 
 
 
 
 
Za Disciplinární komisi ČHS.
 
Roman Wimmer – předseda DK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument: Rozhodnutí disciplinární komise ve věci Aleny Čepelkové

Disciplinární komise
disciplinarnikomise@horosvaz.cz                                                                            
 
 
                                                                                                                
 
Rozhodnutí disciplinární komise ČHS
 
 
Ve věci Č.j:DK-0011/2009                                                                                       V Praze dne: 30.3.2009
 
Disciplinární komise ČHS ve složení Roman Wimmer, Tomáš Kublák a Jindřich Pražák rozhodla na svém zasedání dne30.3.2009, ve věci disciplinárního provinění Aleny Ottové Čepelkové, 
 
takto:
 
Disciplinární řízení se zastavuje v souladu s ustanovením § 25 odst.g. disciplinárního řádu
 
 
Odůvodnění:
 
Na základě podání p. Jiřího Babači, zahájila s pí.Alenou Ottovou Čepelkovou, disciplinární komise ČHS, v souladu s § 17 disciplinárního řádu ČHS, disciplinární řízení pro podezření z  provinění dle § 1, odst.2, písmeno. b.disciplinárního řádu ČHS. Provinění se měla dle stěžovatele dopustit následujícím způsobem:
 
I.    Porušení rozhodnutí Výkonného Výboru (VV) ze dne 26.2.2008 bod č. 15. 
Dne 26.2.2008  bylo učiněno rozhodnutí VV o tom, že doplnění VV za odstoupivší Soňu Boštíkovou proběhne na řádné Valné hromadě (VH) řádnou volbou (!), přičemž Alena Ottová Čepelková v rozporu s tímto rozhodnutím zařadila na program jednání VV konaném den před řádnou VH a to na 28.3.2008 kooptaci V. Širla, v důsledku čehož byl den před řádnou VHkooptován na post 1. místopředsedy poměrem hlasů 3:3 (!), neboť při rovnosti hlasů rozhoduje -hlas předsedy. 
 
Při tomto kroku Alena Ottová Čepelková jednak porušila výše uvedené rozhodnutí VV (zápis  č. 8 bod č. 15 !) a současně při zařazování kooptace V. Širla na pořad jednání VV konaném 28.3.2008 porušila směrnici č.2/2007 O jednání VV I. Svoláváni a podklady pro jednání odst. 3. Tímto porušila  Stanovy ČHS v platném znění §9 Členské povinnosti odst. 1) Každý člen je povinen dodržovat stanovy, rozhodnutí orgánů ČHS, všechna pravidla stanovená ČHS; odst. 4) Každý člen je povinen řádně svědomitě a nestranně vykonávat svěřené funkce … 
 
Osobně se cítím, tímto krokem Aleny Ottové Čepelkové, krácen na svých členských právech vyplývajících ze stanov ČHS, v platném znění §8 Členská práva odst. 3 Každý člen má právo hlasovat a volit od 18-ti let věku a být volen od 21-ti let věku do všech orgánů ČHS
 
II.   Manipulace při schvalování kolektivními orgány ČHS.
Na jednání Centrální vrcholové komise ČHS (CVK) konaném 5. 4. 2008 na Škrovádě se usnesli její delegáti v bodě jednání č. 2 na požadavku, aby při projednávání znění návrhu „Statut CVK, OVK“ (Statut) na schůzi VV mohli obhajovat tři zástupci CVK. (Tento požadavek byl schválen za přítomnosti Aleny Ottové Čepelkové a současně byl řádně podán prostřednictvím sekretariátu ČHS.) Přičemž  Alena Ottová Čepelková zařadila návrh Statutu na program jednání VV, aniž by dodržela směrnici č.2/2007 O jednání VV I. Svoláváni a podklady pro jednání odst. 3 a současně neuskutečnila korespondenční hlasování členů VV o tom, zda bude požadavku CVK na účast tří zástupců CVK při projednávání Statutu vyhověno a předložila VV návrh Statutu vypracovaný členy pracovní komise při CVK doplněný jen o jednostranné připomínky vypracované na její objednávku, aniž by členy VV seznámila s požadavkem CVK
Dle mého názoru tímto krokem znevážila práci lidí, jež se podíleli na přípravě tohoto dokumentu a současně tak dala najevo svou neúctu k členům této komise a jednostranně tak ovlivnila rozhodování VV ve svůj prospěch, čímž porušila Stanovy ČHS v platném znění §9 Členské povinnosti odst. 1) Každý člen je povinen dodržovat stanovy, rozhodnutí orgánů ČHS, všechna pravidla stanovená ČHS; odst. 4)Každý člen je povinen řádně svědomitě a nestranně vykonávat svěřené funkce
 
III.      Účelové manipulování při zveřejňování zápisů jednání VV na webových stránkách ČHS.
Podle vnitřní směrnice ČHS č. 2/2007 O jednání VV ČHS je uvedeno v části IV Zápis z jednání v odst. 5) Zápis z jednání je po odsouhlasení bezodkladně zveřejněn na webu ČHS. Přičemž zápis č.8 z jednání VV konané 26.2.2008 byl zveřejněn s více než dvouměsíčním zpožděním a to až dlouho po té, kdy byl zveřejněn zápis č. 9 z pozdějšího jednání konané 28.3.2008! Dle směrnice Organizační řád Českého horolezeckého svazu části II. Orgány ČHS 1. PředsedaČHS zejména řídí sekretariát ČHS a zodpovídá za jeho činnost, zodpovídá za prezentaci ČHS v médiích.
Kromě toho jsem přesvědčen o tom, že za řádné zveřejnění na webu ČHS lze považovat pouze vyvěšení na titulní straně, tak aby každý člen, který si nastavil oznamování novinek prostřednictvím e-mailu, byl o tomto informován a byl tak upozorněn na skutečnost, že byl vyvěšen nový zápis z jednání VV! Současná praxe „ala chytrá horákyně“, kdy jsou zápisy z jednání VV bez oznámení na titulní straně schovávány v kolonce „infocentrum/zápisy“ takříkajíc vybízí k těmto nekalým praktikám a brání tak veřejné kontrole statutárního orgánu ČHS.
 
       IV.      Podezření z neoprávněného vyplácení mzdových refundací z rozpočtu ČHS a mzdy statutárního zástupce ČHS.
Výše uvedená Alena Ottová Čepelková si podle všeho nechávala proplácet mzdové náhrady za čas strávený při činnostech souvisejících s výkonem její funkce předsedy ČHS, na což dle mého názoru, nemá žádný nárok vyplývající z platných interních předpisů tohoto o. s.. Stejně tak není k dohledání směrnice ČHS na základě které si nechávala proplácet mzdu statutárního zástupce ve výši 5 000,- Kč měsíčně. Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že si tutéž činnost nechávala proplatit od ČHS dvakrát.
 
 
Mam za to, že předsedkyně ČHS, jako osoba požívající určité důvěry členské základny, by měla z titulu své funkce striktně dodržovat veškerá platná usnesení orgánů ČHS a ustanovení vnitřních předpisů tohoto občanského sdružení a zejména by měla jednat nestraně tak aby svým příkladným jednáním byla vzorem pro všechny jeho členy a neměla by jednat v duchu hesla „Všichni jsme si rovni, někteří však rovnější“
 
Disciplinární Komise ČHS se podáním zabývala na společném jednání s Revizní komisí ČHS, kterou požádala o vyjádření zda mohlo dojít ve výše uvedených případech k porušení specifikovaných v § 1 disciplinárního řádu a na svém zasedání dne 30.3.2009.
 
K bodu I podání se Revizní komise ČHS vyjádřila následovně:
 
Pokud jde o údajné porušení rozhodnutí VV ze dne 26.2.2008 a o údajné porušení směrnice č. 2/2007 O jednání VV:
VV je oprávněn jako každý jiný orgán svá rozhodnutí revidovat, upravovat a měnit. Pakliže tedy jak vyplývá ze zápisu z jednání VV ze dne 28.3.2008,  Alena Ottová Čepelková zařadila na program jednání kooptaci nového člena VV za odstoupivší Soňu Boštíkovou a žádný z členů VV proti tomuto nevznesl námitku s odkazem na  nedodržení směrnice č. 2/2007, je tedy zřejmé, že všichni členové VV se zařazením tohoto bodu souhlasili a tím zároveň souhlasili se skutečností že nebyla dodržena lhůta na předání podkladů k jednání dle směrnice č. 2/2007.  Hlasování o kooptaci nového člena VV tedy proběhlo v souladu s vnitřními předpisy ČHS. 
 
K bodu II podání se Revizní komise ČHS vyjádřila následovně:
 
Alena Ottová čepelková se nedopustila žádného porušení stanov ani vnitřních předpisů ČHS uvedených stěžovatelem v tomto bodě. Viz.níže uvedené zdůvodnění Disciplinární komise
 
K bodu III podání se Revizní komise ČHS vyjádřila následovně:
 
Vzhledem k problému se schvalováním zápisu z jednání VV ze dne 26.2008 korespondenční cestou byl tento zápis schválen až na jednání VV dne 23.4.2008 a po té neprodleně zveřejněn v souladu s ustanoveními směrnice ČHS č. 2/2007 i s dodatkem obsahujícím datum schválení. 
 
K bodu IV podání se Revizní komise ČHS vyjádřila následovně:
 
Aleně Ottové Čepelkové byla proplácena odměna statutárního zástupce ČHS na základě směrnice č. 11/2006 ve výši 5 000,- Kč měsíčně. Dále pak byla se jejím zaměstnavatelem uzavřena na základě žádosti ČHS 
o uvolňování zaměstnance ze dne 25.3.2005, Smlouva o uvolňování zaměstnance dle § 128. odst 3 zák.č.65/1965 a to dne 31.3.2005 kde je dohodnutá refundace mzdy za zaměstnance.
 
Po posouzení všech okolností dospěla Disciplinární komise k závěru, že:
 
Není třeba nařídit ústní jednání účastníků.
 
V bodě I podání nedošlo k jakémukoliv disciplinárnímu provinění. Disciplinární komise se po prostudování podkladů zcela ztotožnila  se závěrem Revizní komise. 
 
V bodě II podání nedošlo k jakémukoliv disciplinárnímu provinění. Stanovisko Revizní komise k tomuto bodu podání doplnila Disciplinární komise následovně:
 
Dne 5.4.2008 na svém jednání na Škrovádě se CVK usnesla, že její návrh Statutu CVK a OVK by měli na jednání výkonného výboru obhajovat tři její zástupci. Směrnice ČHS č. 2/2007 O jednání výkonného výboru ve své části V., bod 2. stanoví, že podnět k jednání výkonného výboru musí být doručen na sekretariát ČHS nejpozději 14 dní před termínem jednání výkonného výboru. Je-li tato lhůta splněna, musí být podnět zařazen do programu nejbližšího jednání výkonného výboru. Neznamená to ale, že bude hned na tomto jednání VV splněn obsah podnětu, dokonce to ani předkladateli podnětu nedává právo na účast při jednání VV, protože ve směrnici ČHS o Jednání výkonného výboru v části V., odst. 5 je uvedeno: Předkladatel nemá automatické právo účasti na jednání výkonného výboru, to získá pouze pokud ho výkonný výbor na jednání pozve.
Stěžovatel ve svém disciplinárním podání uvádí, že Alena Čepelková-Ottová s podnětem neseznámila členy VV. Stěžovatel v podkladech poskytnutých disciplinární komisi nedodal žádnou písemnost, která by dokládala, kdy a jaký podnět byl na sekretariát dodán. Samotná účast Aleny Čepelkové-Ottové na jednání CVK na Škrovádě dne 5.4.2008 není podstatná, neboť směrnice č. 2/2007 jasně určuje, jak má být podnět k jednání výkonnému výboru dodán. Disciplinární komise přesto provedla zjištění skutečností na sekretariátu ČHS a získala starou korespondenci, ze které vyplývá, že žádost tří členů CVK o účast na jednání výkonného výboru byla doručena elektronickou poštou na sekretariát dne 15.4.2008. Datum jednání výkonného výboru bylo 23.4.2008, z čehož vyplývá, že předkladatelem podnětu nebyla dodržena 14 denní lhůta doručení podnětu na sekretariát ČHS před jednáním výkonného výboru. Nevznikla tak povinnost zařadit podnět do programu daného jednání výkonného výboru. Stěžovatel dále upozorňuje, že nebylo o účasti tří zástupců CVK na jednání výkonného výboru uskutečněno korespondenční hlasování, které by rozhodlo, zda zástupce CVK pozvat. Směrnice ČHS č. 2/2007 O jednání výkonného výboru ve své části VI. Korespondenční hlasování, odst. 1 zní: V případě, že je nutné učinit rozhodnutí dříve, než je stanoven termín příštího jednání výkonného výboru může předseda ČHS rozhodnout o uspořádání elektronického hlasování. Z uvedeného je patrné, že korespondenční hlasování předseda ČHS může uspořádat, ale není stanoveno, že musí. Je plným právem předsedy ČHS uvážit, zda má uspořádání korespondenčního hlasování opodstatnění. Z dalších zjištěných skutečností vyplývá, že zpožděný podnět pro jednání výkonného výboru ze dne 15.4.2008 byl zástupcem CVK zaslán kromě sekretariátu také členům VV, takže stěžovatelova výtka, že Alena Čepelková-Ottová při jednání VV neseznámila jeho členy s požadavkem CVK je irelevantní, protože ze vzájemné korespondence vyplývá, že o podnětu minimálně od 15.4.2008 věděli. Na samotném jednání VV byl návrh Statutu CVK a OVK projednán, viz. bod č.10 Zápisu z jednání výkonného výboru ze dne 23.4.2008, kde bylo rozhodnuto o ustanovení pracovní skupiny za účasti předsedkyně ČHS Aleny Čepelkové-Ottové a mimo jiné také i tří zástupců CVK, která bude na znění statutu pracovat.
 
V bodě III podání nedošlo k jakémukoliv disciplinárnímu provinění. Disciplinární komise se po prostudování podkladů zcela ztotožnila  se závěrem Revizní komise. 
 
V bodě IV podání nedošlo k jakémukoliv disciplinárnímu provinění. Disciplinární komise se po prostudování podkladů zcela ztotožnila  se závěrem Revizní komise. 
 
Na základě výše uvedených skutečností dospěla disciplinární komise ČHS k závěru, že k disciplinárnímu provinění prokazatelně nedošlo a zastavila řízení dle § 25 písm. g) disciplinárního řádu.
 
 
 
 
Pokud se týká výzvy stěžovatele k předložení návrhu opatření, která by v budoucnu takovýmto kolizním situacím zabránila adresované Disciplinární komisi a různým pocitům a názorům uvedených v podání:
 
Této výzvě nemůže Disciplinární komise stěžovateli vyhovět vzhledem ke skutečnosti, že nemá k návrhům podobných opatření kompetence.
 
 
 
 
 
 
Poučení:
 
Proti tomuto rozhodnutí má účastník právo podat odvolání. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí disciplinárnímu orgánu,který ve věci rozhodl.
Při podání odvolání je nutno zaplatit poplatek za odvolání ve výši 1.000 Kč na účet č. 1727209504/0600,( jako var. symbol uveďte – Čj. disc. řízení) a kopii dokladu o zaplacení přiložit k odvolání. Poplatek za odvolání se vrací odvolávajícímu se, jestliže odvolací orgán rozhodnutí změní ve smyslu zmírnění trestu nebo zruší, nebo disciplinární orgán, který napadené rozhodnutí vydal, odvolání v plném rozsahu vyhoví.
Odvolání musí obsahovat údaj o tom, jaké rozhodnutí se napadá, z jakých důvodů a čeho se odvolatel domáhá. V případě, že podané odvolání nemá potřebné náležitosti a na výzvu DK nebudou doplněny ve lhůtě 15 dnů, odvolací orgán odvolání odmítne.
 
 
 
 
 
 
Za Disciplinární komisi ČHS.
 
Roman Wimmer – předseda DK