Je změna § 14 Stanov ČHS ke prospěchu členům?

Autor: Tomáš Kublák <tomas.kublak(zavináč)centrum.cz>, Zdroj: Tomáš Kublák, Vydáno dne: 14. 03. 2011

<!-- ČHS logo 200-->Diskuze před Valnou hromadou

Před časem vydaný bulletin s podklady pro Valnou hromadu ČHS obsahuje kromě užitečných a odůvodněných návrhů také jednu potenciálně nebezpečnou věc, a sice návrh na zavedení tzv. náhradní valné hromady, která by byla usnášeníschopná v jakémkoliv počtu delegátů. Tím si ale můžeme do budoucna značně přitížit.

Důvodem navrhované změny je, aby bylo možno i při nedostatečné účasti na VH schválit rozpočet. Jenže v bulletinu navrhované řešení neobsahuje žádné pojistky a omezení, aby náhradní valná hromada mohla schvalovat jen provozní věci, jako je rozpočet, a ne věci zásadního typu, jako jsou stanovy nebo dokonce samotná existence ČHS.
 
Malé ohlédnutí
 
V roce 2007 dostali v nových stanovách individuální členové ČHS stejné volební právo jako členové registrovaní přes oddíly a pro všechny stejně byla rovněž zavedena možnost se zastupovat třetí osobou na základě plné moci.
 
V důsledku toho značně vzrostl význam a vliv velkých oddílů, protože předseda automaticky zastupuje členy svého oddílu (vyjma těch, kteří se VH účastní sami, nebo se nechají zastupovat někým jiným, což prakticky nenastává), takže takový oddíl disponuje třeba i 150 hlasy. Zastupovat se může nechat i předseda, takže pomocí plných mocí je možné tyto hlasy kumulovat v jedněch rukou.
Vysoká hradba
 
Stanovy z roku 2007 a jejich předchozí verze na tyto aspekty myslely. Podle nich je Valná hromada usnášeníschopná, pokud její účastníci zastupují alespoň 20% všech členů ČHS (tzv. hlasovací kvorum).
 
Řekněme pro jednoduchost, že ČHS má 10 000 členů, z toho 20% je 2000. I kdyby někdo šikovně získal plné moci třeba od tří největších oddílů, měl by pořád jenom 450 hlasů. Na ovládnutí valné hromady by mu to zdaleka nestačilo.
 
Kvorum 20% je jeden z nejdůležitějších zabezpečovacích prvků které máme, aby nemohla být valná hromada snadno ovládnuta jedním člověkem nebo úzkou skupinkou lidí, ale aby bylo zaručeno, že se na rozhodování bude podílet alespoň takové množství lidí, které bude dostatečně reprezentovat obecné tužby a cíle členů ČHS.
 
A podle návrhu úpravy stanov máme tuto hradbu letos zbourat.


VH2010 Zaplnění sálu neskýtá valnou naději na usnášeníschopnost
VH2010 Zaplnění sálu neskýtá valnou naději na usnášeníschopnost, foto: Petr Jandík


Malá hromádka
 
Zavedení tzv. náhradní valné hromady kvorum 20% ruší a umožňuje, aby se rozhodování chopila zanedbatelná menšina v rámci celého spolku. Navíc rozložení hlasů na valné hromadě lze do jisté míry ovlivnit i místem jejího konání, ať už doma nebo v zahraničí, dobou jejího konání, časem jejího zahájení a dalšími podobnými možnostmi. Navíc nesmíme zapomenout na možnost svolat mimořádnou valnou hromadu.
 
Problematika svolávání valné hromady není zmiňována nahodile, protože s ní úzce souvisí další problém, a to obvyklý nedostatek lidí kandidujících do funkcí. Chybí nám onen přirozený, selektivní prvek skutečných voleb. Sice jsme od dob kauzy Alpenservis do výkonného výboru zatím vždy sehnali dobré lidi, ale lehce se může stát, že až se stávající garnitura lidí ve vedení unaví a vyčerpá, příště už nemusí de facto jít o volby v pravém slova smyslu, ale o předání funkcí lidem, kteří si o ně řeknou, protože prostě jiní nebudou. A kdo to bude?
Každopádně ať to bude kdokoliv, právě výkonný výbor svolává valnou hromadu, určuje místo a čas jejího konání, a sestavuje program. A na svolání mimořádné valné hromady stačí pouze 5 členů výkonného výboru.
 
Co teď?
 
Jsou dvě možnosti.
 
První možnost
 
Návrh na úpravu §14 odmítnout jako moc riskantní. Ponechat kvorum pro usnášeníschopnost valné hromady 20% jako jeden ze zásadních pilířů, který z nás, řadových členů ČHS, dělá rozhodující činitele, a zabezpečuje, že nemůžeme být snadno odstrčeni a obejiti.
 
A pokud je velký strach, že nebude valná hromada usnášeníschopná, ještě se vůbec nevyzkoušelo řešení – na pozvánku připsat „Prosíme, potvrďte svou účast“.
 
Účast třiceti největších oddílů v ČHS (takové ty XXL a XL), což znamená třicet jejich předsedů, bohatě na usnášeníschopnost stačí. Je třeba, aby na sekretariátu, kde pochopitelně mají v adresáři kontakty na oddíly a jejich předsedy, telefonovali a emailovali s cílem zjistit, zda zástupce z oddílu přijede. A jaké usnadnění a pomoc by bylo, kdyby na webu ČHS byla měsíc před valnou hromadou vyvěšená tabulka oddílů, které potvrdily účast a kolik členů již zastupují. To není nic složitého! Bude tak vidět, jak si účast stojí, a oddíly, které do té doby váhají a spoléhají se, že ostatní to zvládnou bez nich, uvidí, že jsou naopak zapotřebí.
 
Druhá možnost
 
Je to nejzazší pozice, kam můžeme jako řadoví členové ustoupit, jestli nechceme riskovat, že si jednou budeme rvát vlasy nad svojí neopatrností.
 
Ať už se nakonec zformuluje jakékoliv ustanovení o tzv. náhradní valné hromadě, která nebude mít 20% kvorum o usnášeníschopnosti, musí u tohoto ustanovení být věta v tomto smyslu: Takto svolaná valná hromada není oprávněná provádět změny Stanov ČHS a rozhodovat v záležitostech uvedených v §14 odst. 6, písmena a, g, h, i, j.
 
Vysvětlení: Písmeno a) rozhodování o změně stanov a disciplinárního řádu, písmeno g) rozhodnutí o zrušení sdružení, písmeno h) rozhodnutí o spojení sdružení s jiným subjektem, ať již jde o připojení jiného subjektu k ní nebo o jejím včlenění do jiného subjektu, písmeno i) rozhodnutí o majetkové účasti v jiném sdružení, společnosti či družstvu, písmeno j) rozhodnutí o prodloužení mandátu VV na dobu nepřevyšující 1 rok.
 
* * *
 
Ať už se stane, že valná hromada bude letos, na přesrok nebo někdy jindy v budoucnosti neusnášeníschopná (zatím se to v minulosti nikdy nestalo, i když vloni tomu bylo velmi blízko), není to problém stanov, ale lidí, a tudíž řešení je nasnadě – musí se zlepšit výkon lidí a ne hned zbrkle otesat stanovy, a ještě tak, že se oslabí pozice členstva a do budoucna vznikne riziko.
 
Letošní valná hromada se koná v sobotu 26.3. v Praze na Strahově od 9:30.
 
 
 
Tomáš Kublák, předseda 340. Horolezecký oddíl Sakal
Autor v letech 2006 – 2007 působil v pracovní skupině pro novelu Stanov ČHS provedenou v roce 2007. Je členem Disciplinární komise ČHS.


<!-- ČHS logo 200-->