Valná hromada ČHS 2011

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík, Vydáno dne: 26. 03. 2011

<!-- ČHS logo 200-->Reportáž

Schválen byl rozpočet, hospodaření za minulý rok a všechny překládané návrhy s výjimkou úpravy usnášeníschopnosti, kde byl přijat návrh Tomáše Kubláka. Zvolena byla revizní a disciplinární komise.Legendární ústecký lezec Gerhard Tschunko u registrace
Legendární ústecký lezec Gerhard Tschunko u registrace, foto: Petr Jandík


ČHS má 10469 členů, zastoupeno je 2712 členů, VH je usnášeníschopná. Schválena je mandátová, volební a návrhová komise.

Zpráva předsedy - Zdeněk Hrubý

Počet členů klesá. Více členů potřebujeme kvůli zlepšení pozice při vyjednávání. Nejsme sport olympijský, nemáme závody. Postavit se tomu dá hlavně počtem členů. Při argumentaci dát na první místo citovou a etickou stránku věci - jako v Alpách by mělo být samozřejmostí patřit ke spolku té dané země, nebýt "černými" pasažéry. Kombinované členství ČHS - OEAV využilo přes 1000 členů.
Komise - závodní komisi vede placený předseda, historická komise se rozjela, zachraňuje historické materiály.

Zdeněk Hrubý
Zdeněk Hrubý, foto: Petr Jandík


Financování svazu se bude podstatně měnit. Nastartovala se mediální a marketingové komise. Podařilo se nahradit výpadky financování ze Sazaky pomocí marketingových partnerů.
UIAA: Jeli jsme se na general assembly, činnost UIAA se poněkud transformuje, jsou tam velké přísliby, například slevy na chatách u členských organizací. IFSC: jsme členy povinně, ISMF, rovněž povinně kvůli závodům.

Výkony roku se vyhlašují na velkém festivalu, za účasti médií. Zviditelňuje se tím ten sport, lepší pozice u sponzorů.

Zpráva revizní komise - Zdeněk Vévoda

Zpráva revizní komise: Plnění usnesení Valné hromady. Úkol naplňovat koncepci byl splněn, rovněž tak výzva ke spolupráci s historickou komisí,

Zpráva revizní komise: Kontrolní činnost - nebyly shledány rozpory se stanovami. Namátková kontrola dokladů nezjistila závady v účetnictví. Projednána inventura - v pořádku. Vyúčtování dotací je v pořádku, vyúčtování odpovídá schválenému rozpočtu. Rozpočet na rok 2011 je reálný, vyvážený a doporučuje se schválit.
Řešení podnětů z řad členů svazu. Byly dva, rozhodnutí bylo zveřejněno. Revize svazové legislativy a vnitřních předpisů. Našly se nedostatky v nižších směrnicích, které se překrývají, nebo některé oblasti neupravují. Řešení ve spolupráci s VV. Zpráva byla schválena.

Zpráva o hospodaření -Jan Bloudek

Příjmy se odhadly velmi dobře. Z příspěvků byly příjmy poněkud nižší. Výdaje jsou poněkud nižší a celkově se ušetřilo 251 611 Kč, které se převedly do majetku ČHS - rezervy. Sazka doplatila za roky 2006 až 2008 - 413 000. Zaplatilo se 93 783 příspěvek na chatu pod Rysmi, odepsaly se staré pohledávky z účetnictví, ale vymáhání běží dál. Jde o Alpenservis, Skanderu, Hejdu, Saltic. Vůči Hejdovi běží exekuce. Struktura majetku je přiblížena realitě, pohledávky jsou sníženy na 19000. Zpráva byla schválena.

Změna příspěvků a vstupních poplatků

Zavedení rodinného členství by mělo podpořit vstup dětí a mládeže. Rodinné členství by se mělo umožnit i individuálním členům a v trámci kombinovaného členství v ČHS a OEAV. Do ČHS vstupuje cca 150 individuálních členů ročně. Měl by se snížit rozdíl mezi členstvím individuálním a oddílovým. Navrhuje se snížit vstupní poplatek individuálního člena na 200 Kč.

Diskuse:
Návrh Radek Lienerth: Udělat to, co Alpenverein a při vstupu v září by platilo členství i na celý další rok. Udělat stejné vstupní poplatky pro individuály i oddílové členy.
Protinávrh: Za jedny příspěvky mít členství od září i na přístí rok, druhý protinávrh - sjednotit poplatky

Těšitel: Jasně stanovit kdo do rodiny patří, ne všichni žijí ve státem uznaných rodinách.
Hrubý: nesouhlasí s rovným vstupním poplatkem, je třeba podpořit oddíly. Kdo je v rodině - stejné bydliště.

Širl: V Alpenvereinu je to podle oficiálních rodin
Valentová: AV řeší rodinu na základě deklaratorním - společné příjmení nebo bydliště.

Honza Polák: Horyinfo. Otevírání vrátek individuálům je překvapení. Oddíly jsou potřeba a měli bychom podporovat je a ne individuální členy.


Fronta na diskuzi
Fronta na diskuzi, foto: Petr Jandík


Hrubý: Nejsme v rozporu. Myšlenka vznikla aby mohli být členy ČHS i volnomyšlenkáři. Snížení poplatku trochu srovná jejich postavení.

Lienerth: Oddíl nabízí sociální prostředí. ČHS hájí zájmy horolezců, individuálvé by měli zjistit, že být v oddíle je lepší.
Valentová: U ČHS je otázka pojištění, není automaticky ve členství jako u OEAV. Dávat již od září členství na příští rok se musí projednat s pojišťovnami - jde o cestovní pojištění.

HO Himal: Je pro zachování rozdílu mezi individuály a oddílovými členy, pětičlenný oddíl nevadí.
Hrubý: Nejsem v rozporu.

Bloudek: Klíč rozdělování peněz je mládež. ČHS má 6% mládeže. Vstupní poplatek brání vstupu mládeže. Snížení poplatku přivede více závodící mládeže. Finančně je to výhodné.

František Mezera - Algena: Snížení vstupního poplatku vstupu mládeže nepomůže, více pomůže rodinné členstvíAFrantišek Mezera - Algena
AFrantišek Mezera - Algena, foto: Petr Jandík


Tomáš Frank: Rozmyslet si co vlastně chceme. Rodinné členství - vázat členství jen na jedoho dospělého. Zrušit vstupní poplatek pro členy do 18 let.
Protinávrh: do 18 let bez vstupního poplatku, členství v oddíle do 18 let zdarma.


Tomáš Frank
Tomáš Frank, foto: Petr Jandík


Hrubý: Technická: Některé svazy mají hodně členů a nemají příspěvky. Státní úřady podezírají tyto svazy z manipulace. Je třeba dokázat, že to jsou.

Vévoda: Členství je jen individuální podle stanov.

Martin Vítězník Alpin IV: Měla by se zvýšit podpora mládeže.

Český alpinistický klub, Máme 10 členů. Zaměřit se na to proč být členem ČHS. Není to o financích, ale o přesvědčení proč být členem. Více vysvětlovat kdo se stará o skály

Libor Hroza: Mají 120 členů v lezeckém oddíle. Nikdo není v ČHS, protože to nestojí za to. Kdyby byl příspěvek symbolický, vstoupilo by jich víc.
Protinávrh: příspěvek: Děti do 15 let 20 Kč, do 18 let 50 Kč, Kdo vstoupí poprvé do ČHS vstupní poplatek 100 Kč.
Hrubý: Když nebudeme mít žádné příspěvky, nebude rozpočet. Snížíme-li příspěvky, bude minimální svazový rozpočet.

Tichavský, Zlín: Ať zůstane poplatek individuálům 500 Kč.

Martin Vítězník Alpin IV: Zkušební členství zavrhuje, ale zavést menší příspěvek pro studenty do 26 let příspěvky na půl cestě mezi příspěvky pro mládež a pro dospělé

Kříž TAK Praha: Podporuje návrh VV s tím, že VV najde způsoby jak zvýšit podíl mládeže.

Himal: Spíše motivovat, než nabízet slevy.Zástupce HO Himal
Zástupce HO Himal, foto: Petr Jandík


Resch: Bude se jednat s majiteli stěn o slevách pro členy.

Jan Polák: po snížení vstuponích poplatků bude levnější vstupovat individuálně než založit malý oddíl

Marie Dichtlová: Dítě je dítětem lezce. Děti jsou v oddílech. Podporujme oddíly pracující s mládeží, minimální vstupní poplatek i příspěvky. Navrhuje děti v oddílech bez poplatků, děti individuállů - jednoho rodiče zdarma.
Hrubý: Lidová tvořivost je škodlivá, návrhy se kříží

Berndt
: Dvacka je jedna jízda tramvají, to nepokryje náklady na dítě.
Lienerth: Připravme sjednocující návrh, který by se připravil na příští rok. Schválení rodinného členství...
Resch: VV by měl připravit návrh na příští rok Hrubý: Vymklo se to. Body jsou nehlasovatelné. Hlasujme o původním návrhu a VV zahrne do návrhu na příští rok.

Po delší diskusi stáhli autoři většinu návrhů. Hlasuje se protinávrh č. 8 - děti v oddílech bez vstupního poplatku a s členským poplatkem 20 Kč. Na návrh předsedy se počet hlasů přesně počítá. Proti je zřetelná většina.

Hlasuje se návrh 7 - poloviční členský příspěvek pro studenty do 26 let. - neprošlo

Hlasování o zavedení rodinného členství: schváleno.

Hlasování o snížení vstupního poplatku individuálům: počítá se, je to těsně. Pro bylo 1360 hlasů, návrh je přijat.

Hlasování
Hlasování, foto: Petr JandíkInformace Vladimíra Wolfa - CVK:

 

chystá se revize pískovcových pravidel. Měl by reflektovat bouldering a slacklining. OVK v průběhu letošního roku sestaví návrh a dá nová pravidla k oponentuře.

 
Rozpočet
Rozpočet, foto: Petr Jandík


Rozpočet na rok 2011

Rozpočet je navržen ve výši 5 645 000. Dotace MF se rozdělují nově, ČHS si lehce pohoršil. Dnes se kritéria nesčítají, ale násobí se členská základna - 70% váhy má mládež a 30% váhy dospělí, násobí se sportovními výsledky. Tím pádem nemůžeme oddělit závodní výsledky od počtu členů a nelze říci, zásluhou čeho se kolik peněz dostalo. Ve vyjednávání s ministerstvy je velmi důležitý předseda, který má otevřené dveře a ví kam jít.

Komisím se přidělovaly prostředky podle zásluh a plnění programu. Komise sportovního lezení na skalách má 80% prostředků vázaných na zpracování koncepce a projekty a pak peníze dostane. Navýšena je rezerva - od partnerů mohou být výpadky. Vysvětlení - přejištění Hruboskalska se beze z rezervy a proto je v příjmu - je to následkem převodu z rezervy do provozních peněz.

Hlasování proběhlo, rozpočet je bez problémů schválen.

Zdeněk Hrubý: Nevíme, jestli nenastanou turbulence při přechodu z jednoho modelu financování na nový v souvislosti s ČSTV. Rezerva je nutná a v případě potřeby můžeme přežít rok i z rezerv.
Sazka byla zničena a rozkradena po 56 letech existence. Stalo se to za nečinného přihlížení hlavního akcionáře - ČSTV. Dvoukomorový systém znemožňoval jakoukoliv změnu. Proto se s penězi ze Sazky už vloni nepočítalo.
Jednání se státem: Svazy se vzbudily ne za 5 minut dvanáct, ale v jednu a začaly jednat. KOnkrétní výsledky - aby ČHS nespadl do minimálních příspěvků, kam spadlo 35%. Ve druhé fázi se podařilo dorovnat příspěvek na loňskou úroveň. Ministerstva již nejednají s ČSTV, ale jednají s pracovními skupinami sportovních svazů. Peníze ze státu by tekly přes svazy a do jednot horizontálně z okresní struktury.
Druhá pracovní skupina je pokus o reformu ČSTV. Zdeněk je skeptický, ale pokud bude ČSTV servisní organizací, pak v ní může ČHS fungovat dál.
Andy Škrabák z VHS Brno: Dotečou k nám dotace z kraje, když to půjde z přes svaz?
Hrubý: Regionální peníze by měly jít z krajů.
Bloudek: 7 největších svazů dostane 2/3 peněz.

Změny stanov

Resch: Návrh rozdělit hlasování na samostatné schválení kosmetických změn a samostatně diskutovat a hlasovat o paragrafu 14. Mezi kosmetické změny patří ostranění zklratky o.s. z názvu, deklarace členství i v dalších mezinárodních organizacích kromě UUIAA. Dále menší změny v paragrafu 14 o Valné hromadě., vypuštění pojmu předsednictvo a další drobnosti. Připomínky a protinávrhy nejsou. Hlasováno - schváleno.

Paragraf 14 - usnášeníschopnost

 

Z důvodu strachu před neusnášeníschopností Valné hromady se navrhuje svolat náhradní valnou hromadu s plnou usnášeníschopností poté, co nebude normální valná hromada ani půl hodiny po začátku usnášeníschopná.

Diskuse:

Tomáš Kublák. Riziko návrhu je v tom, že se tím de facto ruší dvacetiprocentní kvorum a úplně malá menšina může hlasovat a natrvalo změnit stanovy a podobně. Zdeněk Hrubý: Pojistky jsme zvažovali. Ale nelze popsat veškeré možné situace. Změna stanov a podobně by nebyla trvalá, existují opravné prostředky. Valná hromada potřebuje výkonný výbor, aby mu dala noty.

Dotaz: Zvažoval výbor pojistky typu, že by VH nesměla měnit stanovy.
Hrubý: V rámci změn ve financování sportu bude možná nutné změnit stanovy.

Tomáš Frank. Nejhorší smrt je z vyděšení. Za posledních 15 let k neusnášeníschopnosti nedošlo. Líbí se mu demokratické stanovy a řadou demokratickýxch pojistek. VV chce rušit demokracii. Zavádět si do stanov nebezepčí není úplně moudré a rozvážné. Nedávno tu byl ne úplně slušný výbor a o tomto by se vůbec nemělo hlasovat.

Igor Novák: Technická poznámka. Součástí návrhu by měl být hlasovací klíč, měla by být stanovena procenta, Náhradní valná hromada by měla mít stanoveny hlasovací klíče pro tu či onu událost. Navrhuje vyšší, než 50procentní počet hlasů pro schvalování návrhů. Resch vysvětleno, Igorův návrh stažen.

Kublák: Ke svolávání VH: Návrh je chybý, kdo jsou přítomní členové ČHS? Není-li VH usnášeníschopná, nemůže schválit procedurální věci, jako jednací řád a podobně. Návrhuje změnu nepřijmout a jestli VV chce řešit usnášeníschopnost, ať to udělá znovu pořádně.

Tomáš Kublák
Tomáš Kublák, foto: Petr Jandík


Hrubý: Žádné stanovy nejsou dokonalé a neprůstřelné. Navrhuje změnu textu, že nerozhodnou členové ale náhradní VH nastane automaticky.


Hroza je pro zachování pojistek, protože VV zrušil směrnici o možnosti účasti komisařů na jednání VV, když se jako komisař chtěl zúčastnit.

Jiří Babača: podporuje Kubláka, je proti zavedení náhradní valné hromady. Náhradní VH je náhradní a měla by být omezená.
Resch: Je to protinávrh? Babača: pokud má být náhradní valná hromada, mělo by to být podle loňského návrhu - aby náhradní valná hromada neměla měnit stanovy.

Gerhard Tschunko: Je ctí každého, být na VH. Jestli nejsme schopni se sejít, nemáme opodstatnění existence.

Vladimír Těšitel: Pamatuji Skanderu, jsem proti této změně, ale ať má náhradní VH minimum 10% kvorum a smí schvalovat hospodaření, měnit rozpočet nejvýš o  10%, a VH smí být jen na území ČR.

Vladimír Těšitel
Vladimír Těšitel, foto: Petr JandíkHrubý: Když se dramaticky změni příjmy, musí se na to hned reagovat.

Jan Rosa: Podle advokáta: není-li usnášeníschopná VH, lze s lidmi, kteří tam jsou lze zahájit náhradní VH, přítomní musí být seznámeni s programem.

Kublák: Nefér získané výsledky by byly legální a to nechceme.

Hrubý: Názorově se to vytříbilo. Jestli má někdo návrh ..

Kublák: Doplňuje návrh podle znění publikovaného na HI - takto svolaná VH nemůže dělat změny, ke kterým je potřeba třípětinová většina.
Resch navrhuje hlasovat o Kublákově protinávrhu. Hlasuje se, bude sčítání, je potřeba třípětinová většina. Proti návrhu je zřejmě zanedbatelná menšina, ale vyčkejme na sečtení hlasů. Zdrželi se dva členové VV, kteří ve VV hlasovali pro. Pro je 2291 hlasů bylo, přijato.

Hrubý: Možná je toto omezení proti Občanskému zákoníku a omezení VH je protiprávní, ale uvidíme.

Další hlasování o změně stanov: VV nemá oporu ve stanovách pro změny organizačního řádu. Změna, která to řeší. Hlasováno - schváleno.

Revizní a disciplinární komise

Kandidáty RK jsou Zdeněk Vévoda, Libor Hroza, Michal Benda, Jiří Kalivoda.

Zdeněk Vévoda kandiduje počtvrté. Chce dotáhnout svazovou legislativu do pořádku.

Libor Hroza kandiduje na místo předsedy: Lidi by měli mít víc kandidátů. Dosavadní členové se nezabývají problematikou závodního lezení, kde vzniká většina problémů řešených revizní komisí.
Hrubý: Zpochybňuje kandidaturu Libora Hrozy, že není nestranná osoba.


Libor Hroza a Robin Baum, volby RK a DK
Libor Hroza a Robin Baum, volby RK a DK, foto: Petr JandíkDisciplinární komise:

Riman Wimmer - předseda, Tomáš Frank, Marek Holeček, Tomáš Kublák, Ivan Šifra, Jindřich Pražák, Jaroslav Hlava, Pavel Drda členové a náhradníci.
Kandidatura jednoho z našich nejlepších horských lezců Máry Holečka zrova do téhle komise je poněkud překvapivá.

Koncepce a její plnění - Jan Bloudek

Zastavit pokles členů: snižuje se méně, možná se zastavit podařilo.
Finanční zdroje: cíl 25% z veřejných zdrojů - letos nesplněno kvůli novému klíči.
Soukromé peníze cíl 15% a jsme na 14%, jsme téměř v cíli. Z toho peníze jsou 7%. Finanční rezerva cíl 30% rozpočtu.


Honza Bloudek a plnění koncepce
Honza Bloudek a plnění koncepce, foto: Petr Jandík


Navyšovat profesionální práci pro svaz na dva další pracovníky. Máme redaktora na částečný úvazek a předsedu sportovní komise. Marketing dělá externí agentura. Marketing stojí hodně času a práce.
Řízení - dobré propojení VV a komisí. Každá komise má ve VV svého gestora.
WEB ČHS má být významným informačním zdrojem: Práce kolem nového webu jsou rozsáhlé. Web se snad pustí v roce 2011, dobře naplněné jsou Skalní oblasti.
Zviditelňování na veřejnosti: Redaktor, bulletin, ročenky.
Sport a výkonnostní sport - zpracovat koncepci, priority. Kvůli způsobu bodování MŠMT pro rozedělování státních peněz se zaměřujeme na věci lépe bodované. Vedoucím Komise sportovního lezení byl zpracován návrh koncepce. Propojit ji i s nesoutěžními sport
Skalní oblasti - systematika péče o skalní oblasti, seminář ve spolupráci s AOPK. Problém je pilotní projekt lezeckého parku, některé OVK jsou proti.
Vzdělávání: Akce MK pro širší veřejnost, do konce 2011 by měly být metodické materiály na webu.

Volební komise sčítá hlasy
Volební komise sčítá hlasy, foto: Petr Jandík


UIAA

Zdeněk Hrubý: Činnost UIAA byla virtuální, za rok nebyli schopni reagovat na maily, centrála žere všechny peníze. Nebyli schopni zpracovat tabulku kolik členů má který svaz a kolik platí. Po debatě s prezidentem UIAA, ledy se začaly hýbat. Výkonným šéfem je šéf sekce DAV Heilbronn, který má tah na bránu. Spolupráce s Access Committee ohledně zdůvodňování rozdílů v možnotech lezení.

Odborné komise

Historická - Jirka Novák: prezentace činnosti. Martin Tučka zpracoval řadu podkladů a anotací - média by měla dát odkaz na Svaz na historické články. Naskenovány jsou stovky stran starých věstníků. Jsou průvodce, kde není ani slovo o historii. Mezerou je absence materiálů čestných členů ČHS. PO zdigitalizování rozhovorů se staršími lezci by se měly rozhovoy spojit i se zvukovou podobou. Informace by měly jít z oddílů. Hlavní úkoly komise - doplnit čestných členů a doplnění osobností a zapojení studentů.

Wolf: CVK. 18 vrcholových komisí. Významně se zvýšila výměna jištění v Labských pískovcích a na Hruboskalsu. Jednání s orgány ochrany přírody - členové OVK jednají. Podařilo se během prázdnin výjimku na pravém břehu Labe, lezení na Pálavě a v Praze. Spolupráce s agenturou AOPK, 17 dubna v Praze bude společný seminář. Veškeré dokumenty OP jsou na webu Skalní oblasti.

Metodická komise - Jiří Vogel: Komise zajišťuje vzdělávání instruktorů, jejich doškolování a evidence. Problém je jak získávat informace. Je striktně využíván portál ČHS, odkaz metodika. Je tam program školení, seznam instruktorů. Kalifikace instruktora platí 5 let, může školit pouze členy ČHS, ochranná lhůta 3 roky. ČHS má 245 instruktorů HAL, 96 RCI, 6 SCI. Na letošek se chystá bydání vzdělávacích materiálů první pomoci.

Dotazy: Pavel Vrána, Baník: Chce natočit semináře na video, aby bylo k dispozici pro instruktory.
Jak je to se školením nových instruktorů? Jsou cvičitelé? Frekventant platí ubytování, stravu a dopravu. Slovo cvičitel v našem slovníku zaniklo a místo toho je instruktor.
Lienerth: Neškolí dva roky, kritizuje. Měly by se vyhlašovat kurzy rok předem, není vypsán kurz pro členy, členové dodali opsaná skripta, web je nepřehledný, nejsou informace z kurzů...
Odpověď Vogel: Oprostit se chce od osobních averzí. MK nevypisovala výběrové řízení. Nové materiály jsou tvořeny dobrovolně, nebo z prostředků nepocházejících z rozpočtu ČHS. Zpětná vazba na kurzy je dobrá. Na každém kurzu se sepisuje třídní kniha kvůli evidenci kurzů.

Bezpečnostní komise - Těšitel: Dali dohromady zkušební stolici, prezentuje trhání erárních smyček, zkouška borháku. V převisu BH nevydržel, borháky nemohou být u hrany nebo díry. Bude se dělat komplexní zprávu. Na webu je vyvěšena zpráva o úrazovosti.

Lékařská komise - Jana Kubalová: Těžiště je ve školení a prevenci. Pelikánův seminář v říjnu, 21 přednášek, 44 účastníků, zpráva na mountainski.cz. Statistika a dlouhodobé sledování. Omrzliny sleduje Dr. Říhovám, je vyhlkedávána i nehorolezci. Články v odborném tisku, zdravotnická část, články v časopisech školení lékařů pro sportovní lékařství. Studijní cesty Hypoxie v Innsbrucku, IKAR, Bergmedizin, na cesty se přispívá z rozpočtu LK. Metodicvký materiál DVD na hrišti i na vodě s dětmi. Filmy e-learning. LK ČHS pracuje ve volném čase, členové pobírají lektorné za odučené kurzy.

Komise mládeže - Joska Uherka. Celorepublikový zájezd mládeže na Dachstein. Chtějí i na písek a více zájezdů. Uherka byl na půl roku mimo ČR, takže komise dělala na půl plynu. Letos se plánuje zájez do Chamonix a jeden zájezd na písek a udělat seminář. Zpracuje koncepci a rozešle po oddílech pracujících s mládeží.

Petr Resch, Komise pro média a marketing: Anexe public relations vyjednává s potenciálními partnery, ale sekretariát musí koordinovat, musí se naplňovat smluvní podmínky, jednání s generálními partnery bylo mimo Anexe. Jednání bylo na základě kontaktů Zdeňka Hrubého, Jednání není jednoduché, ČHS má málo co nabídnout. Vymýšlet se musí specifická plnění. Komise by měla pomáhat zviditelňovat partnery. Lexum - operace očí Adama Ondry zadarmo. Redaktor ČHS systematicky informuje o horolezeckém sportu a vytváří plnění vůči partnerům. Plnění konkrétních úkolů, spolupráce se závodními komisemi, na které jde absolutní hlavní zátěž z plnění sponzorům.
Návrh nového webu - snaha o přehlednost. Komise dále vydala ročenku, registrovalo se logo ČHS, spolupráce s ostatními komisemi.

Prezentace nového webu
Prezentace nového webu, foto: Petr Jandík
Tradiční skialpinismus - Robin Baum: Komise provedla seminář, setkání skialpinistů v Alpách, setkání mládeže.

Závodní komise - Tomáš Binter: Do komise přišel v prosinci. Jsou tu nesporné úspěchy, i nesporné problémy v systému reprezentace - ztráta talentované mládeže, nezájem o reprezentaci. Systém je nyní nastaven motivačně, aby mohli mladí závodníci startovat v mládeži i světových pohárech.

Subkomise ledolezení a drytoolingu - Radek Lienerth. Podařilo se udělat MČR v drytoolingu na obtížnost a rychlost, nedaří se nastartovat vícestupňovou soutěž.

Marie Dichtlová - komise mládeže: Hlavní činnosti je podpora soutažního lezení mládeže - Tendon Cup, ČP v rychlosti a obtížnosti - EP v Edinburghu. Cíl je aby mládež neskončila s Tendon Cupem. Na soustředěních se snaží děti přivéíst k tomu, že lezení je sport a musí se mu něco dát. Problém je, že děti ztrácejí motivaci, aby děti jezdily na závody. Zorganizovala se dve soustředění s nahráváním na video a rozborem jak to dělat lépe.

Výsledky voleb Revizní a Disciplinární komise

Předsedou revizní komise se stal počtem hlasů 2636 Zdeněk Vévoda, členy Michal Benda a Jiří Kalivoda. Disciplinární komise má za předsedu Romana Wimmer, členové jsou Tomáš Frank a Tomáš Kublák.

Výsledek voleb RK a DK
Výsledek voleb RK a DK, foto: Petr Jandík


Závěrečná diskuse a usnesení

V závěrečné diskusi vbystoupil pouze Zdeněk Teplý. Kritizuje Těšitelovy zkoušky, o prasknutí nezezového borháku může mluvit jen osel. Existuje 370 typů nerezů. Bezpečnostní komise by měla vydat normy, na co je který materiál vhodný.


Šéfové odborných komisí
Šéfové odborných komisí, foto: Petr Jandík


a závěr bylo bez dalších připomínek schváleno usnesení 

 Výkonný výbor
Výkonný výbor, foto: Petr Jandík
Jirka Novák
Jirka Novák, foto: Petr Jandík
Těšitel a Jana Kubalová
Těšitel a Jana Kubalová, foto: Petr Jandík
Jiří Vogel, metodická komise
Jiří Vogel, metodická komise, foto: Petr Jandík
Prezentace mediální komise
Prezentace mediální komise, foto: Petr Jandík
Babylonská věž na závěr - sundavání banneru
Babylonská věž na závěr - sundavání banneru, foto: Petr Jandík


Další články o Valné hromadě: Lezec.cz