Valná hromada bude o volbách a opět o náhubkové směrnici

Autor: redakce <redakce(at)horyinfo.cz>, Zdroj: Jakub Turek, redakce, Vydáno dne: 21. 03. 2014

<!-- ČHS logo 200-->Již zítra

Kromě dobrovolně předčasných voleb Výkonného výboru bude zítřejší valná hromada také již podruhé ve znamení tzv. náhubkové směrnice, neboli směrnice o poskytování informací členům ČHS. Téměř den před konáním VH předložil Kuba Turek nový návrh směrnice, který otočil původní filozofii obráceně. Povinností je zveřejnit vše, kromě věcí vyloučených právním řádem ČR a neposkytnutí informace je třeba vždy zdůvodnit. Přinášíme znění nového návrhu a pro srovnání i původní návrh.

Nový návrh přichází velmi těsně před Valnou hromadou, což asi snižuje jeho šance na přijetí. Na druhou stranu je to příležitost po zvýšení transparentnosti správy horolezeckých věcí. Původní návrh vycházející ze stanoviska bývalého ČSTV říká něco v tom smyslu, že volení funkcionáři požívají důvěry a  proto nemusejí hnad všechno zveřejňovat.

Já osobně kandidáta na nového předsedu Honzu Bludka znám dlouho a nemám důvod mu nějak zásadně nevěřit, ale obvykle volby probíhají tak, že většina delegátů v podstatě neví, koho volí, a ani vědět nemůže. Již minulosti bylo dost příkladů lidí, kteří byli zvolení kvůli známénu jménu, nebo strhli svým volebním projevem, a pak ve VV nic nedělali. Transparentnost je namáhavější, ale nakonec se vyplatí. Zítra máme šanci se ke transparentnosti přiblížit. Porovnejte si nový návrh s platným návrhem Směrnice.

Nový návrh směrnice

Směrnice o poskytování informací členům Českého horolezeckého svazu

I.

1) Členové Českého horolezeckého svazu (dále jen ČHS) mají dle stanov ČHS, obecných právních předpisů a morálních zásad právo na informace o veškeré činnosti ČHS a jeho orgánů.

2) Tyto informace jsou členům ČHS poskytovány hromadně a veřejně především prostřednictvím webu ČHS.

 

II.

1) Členové ČHS mohou požádat o poskytnutí dalších informací týkajících se činnosti ČHS a jeho orgánů, které nejsou zveřejněny na webu ČHS a nebyly poskytnuty ani prostřednictvím jiných běžně dostupných komunikačních prostředků.

2) ČHS poskytne svým členům automaticky bez vyžádání:

a) informace o koncepcích, plánech a strategii činnosti ČHS.

b) informace o akcích, které pořádá nebo na nich participuje ČHS (závody, metodika…).

c) informace o kompletním hospodaření ČHS (čerpání rozpočtu celkově i ve vztahu k jednotlivým činnostem ČHS, náklady na jednotlivé činnosti ČHS, příjmy ČHS dle zdrojů včetně státních dotací a prostředků od sponzorů, výdaje rozúčtované na jednotlivé akce a jmenovitě na jednotlivé osoby apod.).

d) informace o jednání a výsledky těchto jednání s orgány veřejné správy, se sportovními organizacemi či jinými subjekty.

3) ČHS neposkytne informace, které mu nedovoluje zveřejňovat aktuální právní řád České republiky. Pokud budou existovat pochybnosti, přikloní se vždy k výkladu právního předpisu, který umožní transparentní jednání. Veškeré důvody pro jednotlivé případy omezení práva na informace detailně uvede na webu.

 

III.

1) O poskytnutí informace může člen ČHS požádat ústně nebo písemně prostřednictvím sekretariátu ČHS, který žádost vyřídí samostatně, nebo ji předá k vyřízení příslušnému orgánu či osobě.

2) ČHS vyřídí žádost o poskytnutí informace nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení nebo sdělení žádosti. Informaci poskytne v nejbližší možné lhůtě.

3) Pokud člen žádá informaci, jejíž získání vyžaduje významné náklady a jejíž zveřejnění není v zájmu významné skupiny členů ČHS mimo žadatele, může ČHS žádat oprávněné náklady. Poplatek činí 400 Kč za 1 hod. práce a k tomu se vyúčtují další nezbytně vynaložené náklady.

4) ČHS může žádost o poskytnutí informace zamítnout, pokud ji podává anonymní žadatel.

 

 

Jan se jednalo o Náhubkové směrnici minule


V současnosti platná směrnice (zvaná náhubková)

Směrnice o poskytování informací členům Českého horolezeckého svazu
I.
1) Členové Českého horolezeckého svazu (dále jen ČHS) mají dle stanov ČHS právo na
poskytnutí informací o činnosti ČHS a jeho orgánů.
2) Tyto informace jsou členům ČHS poskytovány především prostřednictvím webu ČHS a dalších
komunikačních prostředků (e-maily, bulletin, Zpravodaj).

II.
1) Členové ČHS mohou požádat o poskytnutí dalších informací týkajících se činnosti ČHS a jeho orgánů, které nejsou zveřejněny na webu ČHS a nebyly poskytnuty ani prostřednictvím jiných komunikačních prostředků.

2) ČHS poskytne svým členům na základě jejich žádosti zejména:

a) informace o koncepcích, plánech, strategii činnosti ČHS

b) informace o akcích pro členy ČHS (závody, metodika…)

c) informace o hospodaření ČHS (čerpání rozpočtu celkově i ve vztahu k jednotlivým činnostem ČHS, náklady na jednotlivé činnosti ČHS, příjmy ČHS dle zdrojů včetně státních dotací a prostředků od sponzorů apod.)

d) informace o řešení určité problematiky s orgány veřejné správy, se sportovními organizacemi či jinými subjekty.


3) ČHS poskytne členovi požadovanou informaci tím, že vypracuje písemnou odpověď, popř. umožní nahlédnout do příslušných materiálů.

4) ČHS neposkytne svým členům zejména:

a) informace, které mají charakter obchodního nebo listovního tajemství (zejména smlouvy, korespondence),

b) informace týkají se konkrétních osob, tj. členů ČHS, dobrovolných pracovníků ČHS a zaměstnanců ČHS, zejména pokud jde o finanční záležitosti (mzdy zaměstnanců, odměny pro dobrovolné pracovníky, příspěvky na krytí nákladů spojených s mezinárodními závody apod.) či osobní záležitosti.

c) interní nebo podkladové materiály, které slouží k rozhodování orgánů ČHS

d) materiály či dokumenty, které jsou ve fázi rozpracování a nejsou dokončeny.

III.

1) O poskytnutí informace může člen ČHS požádat ústně nebo písemně prostřednictvím sekretariátu ČHS, který žádost vyřídí samostatně, nebo ji předá k vyřízení příslušnému orgánu či osobě.

2) ČHS vyřídí žádost o poskytnutí informace nejpozději do 60 dnů od doručení nebo sdělení žádosti.

3) Pokud člen žádá informaci, kterou je nutno zpracovat, vyhrazuje si ČHS právo zpracování informace zpoplatnit. Poplatek za zpracování informace, které je časově nebo jinak náročné, činí 400 Kč za 1 hod. práce.

4) Poskytnuté informace jsou určeny pouze pro potřebu člena, který není oprávněn zpřístupnit je veřejnosti.

5) ČHS může žádost o poskytnutí informace zamítnout pokud usoudí, že člen požaduje informace, které ČHS neposkytuje (osobní údaje apod.), nebo v případě, že žádost o poskytnutí informace je anonymní. V takových případech ČHS žádost o poskytnutí informace se zdůvodněním zamítne.

Tato směrnice byla schválena Výkonným výborem ČHS dne 26.1. 2013.

Zdeněk Hrubý, předseda ČHS