Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najdete nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání CookiesČHS jednal se správou NPČŠ


zápis z března 2013

V sekci dokumenty doplňujeme zápis jednání týkajícího se povolování nových prvovýstupů, rekapitulace schválených prvovýstupů od 1. 1. 2000, informace k průvodci Jetřichovice a další body.


 
Zápis z jednání mezi ČHS a Správou NP České Švýcarsko
 
 
na Správě CHKO Labské pískovce, Děčín, 13.3.2013, 10:30 hod.
 
 
Přítomni:
 
ČHS:
PhDr. B. Valentová, tajemnice ČHS
J. Pleticha, předseda OVK Labské pískovce
 
Správa NP České Švýcarsko:
Dr. P. Benda, ředitel NP ČŠ
Ing. M. Trýzna, odd. plánu péče a ochrany přírody NP ČŠ
V. Sojka, odd. veřejných vztahů NP ČŠ
 
 
Část I.: informace k režimu povolování nových prvovýstupů
 
1. Správa NP České Švýcarsko (dále jen Správa NP) deklarovala souhlas s povolováním prvovýstupů na povolených lezeckých objektech (ty jsou uvedeny v příloze č. 2 Návštěvního řádu Národního parku České Švýcarsko) (Vyhláška č. 1/2011 Správy NP se sídlem v Krásné Lípě ze dne 26.6.2001) (dále jen NŘ) a v případech, že nebudou v rozporu s ochranou přírody ani v rozporu s jinými okolnostmi.
 
2. Správa NP zdůraznila, že povolování prvovýstupů, při kterých bude použito jistících prvků (kruhy) musí být povoleno pouze v režimu správního řízení, jak bylo zjištěno vnitřním auditem MŽP. Důvodem je skutečnost, že k tomuto musí být udělena výjimka z § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 161/1999 Sb, kterým se vyhlašuje NP České Švýcarsko, kde je uvedeno, že „(1) Na celém území národního parku je zakázáno: a) zasahovat do přirozeného vývoje skalních útvarů z jiných důvodů, než je bezprostřední ohrožení lidského života či zdraví nebo bezprostředně hrozící škoda značného rozsahu na majetku“.
 
3. Bylo dohodnuto, že OVK LP ČHS (dále jen OVK) bude shromažďovat jednotlivé žádosti od jednotlivých prvovýstupců a ČHS bude žádat Správu NP o udělení potřebné výjimky vždy hromadně za všechny lezce, kteří své žádosti doručí na OVK (termín je zcela v kompetenci OVK). Předpoklad je, že ČHS bude žádat Správu NP 2x ročně.
 
4. Žádosti o prvovýstupy budou podávány především prostřednictvím ČHS. Samostatně podané žádosti budou konzultovány s OVK jakožto správcem dané oblasti.
 
5. OVK se nabídla, že bude podávat stanoviska k jednotlivým žádostem a do žádosti o povolení prvovýstupů bude zařazovat pouze žádosti horolezců, kteří budou dodržovat podmínky pro prvovýstupy na území NP.  
 
6. Žádosti prvovýstupců ze SRN bude rovněž shromažďovat OVK. ČHS bude žádat o udělení výjimky i pro tyto lezce.
 
7. Prvovýstupci budou dodržovat platná Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách a vydané rozhodnutí, které je nadřazené těmto pravidlům. Tento výklad je nutné chápat tak, že podmínky stanovené v rozhodnutí musí žadatel splnit i v případě, že nejsou uvedeny v pravidlech pískovcového lezení.
 
8. OVK informovala, že všechny povolené výstupy jsou uvedeny na webových stránkách http://skaly.horosvaz.cz/4_index.asp
 
9. Správa NP konstatovala, že se ČHS může přihlásit do všech správních řízení týkající se problematiky horolezectví v Českém Švýcarsku (Labských pískovcích).
 
10. ČHS a OVK vzala na vědomí skutečnost, že správní řízení může trvat maximálně 3 měsíce z důvodu exaktního posouzení každé jednotlivé žádosti nejen z formálního hlediska, ale rovněž z důvodů ochrany přírody, kdy je v některých případech nutné posouzení záměru zoologem a botanikem přímo na místě. Nicméně Správa NP bude vyřizovat všechny žádosti v nejkratším možném termínu bez zbytečných průtahů.
 
11. OVK a ČHS vzaly na vědomí formu jednotlivých žádostí, ve kterých musí být uveden popis žádaného prvovýstupu (jednoznačná specifikace výstup) včetně zákresu, jméno, adresa a kontaktní údaje žádajícího lezce a předběžný počet fixního jištění (případně informace, že o prvovýstup se žádá bez fixního jištění).
 
12. Správa NP v případě udělení výjimky stanoví 5-tiletou dobu na provedení každého prvovýstupu.
 
13. Každý prvovýstupce je povinen o provedeném prvovýstupu neprodleně informovat OVK, která bude informovat Správu NP.
 
14. ČHS vzal na vědomí, že povolení Správy NP podléhají i prvovýstupy bez jištění (poznámka: v tomto případě není nutná výjimka ze zákona č. 161/1999 Sb. (viz výše), ale je nutné mít předchozí povolení Správy NP, jak je uvedeno v NŘ, článek 6, odst. 6: „Tvorba prvovýstupů je možná pouze na základě předchozího povolení Správy NP“.
 
15. Správa NP důrazně připomíná lezcům, že je nutné se důkladně seznámit s NŘ.
 
16. Správa NP zdůrazňuje, že v žádném případě není možné zpětně povolit (legalizovat) prvovýstupy, které byly v minulosti udělány bez patřičného povolení či udělené výjimky. 
 
17. Správa NP zdůrazňuje, že není možné povolit prvovýstup na neschválený objekt (věž, masiv), tedy na takové, které nejsou uvedeny v Příloze č. 2 NŘ. 
 
18. NŘ a jeho aktualizace je zcela v kompetenci Správy NP. V případě změny NŘ bude ČHS přizván ke konzultaci o horolezectví.
 
19. Partnerem pro jednání v záležitostech horolezectví na území NP České Švýcarsko je pouze ČHS, a to především předseda OVK Labské pískovce a tajemnice ČHS, kteří jsou pověřeni jednat za ČHS s orgány ochrany přírody. 
 
 
Část II: Rekapitulace schválených prvovýstupů od doby vzniku NP České Švýcarsko, tedy od 1.1.2000.:
 
20. Na Správě NP jsou k dispozici jednotlivé zápisy z jednání OVK z let 2001 – 2006, ke kterým jsou přílohy – schválené prvovýstupy. 
 
21. Správa NP považuje tyto prvovýstupy za platné. Součástí tohoto zápisu jsou jednotlivé přílohy (zápisy) z let 2001- 2006.
 
22. V letech 2006 – 2010 Správa NP povolila několik prvovýstupů jejichž seznam je přílohou tohoto zápisu.
 
23. Správa NP vyzvala OVK k urychlenému doplnění chybějících dokladů o povolených prvovýstupech za roky 2000 – 2010 s výjimkou objektů uvedených v jednotlivých přílohách. Doklady jsou žádány pouze na schválené objekty, tedy na objekty uvedené v Příloze č. 2 NŘ.
 
24. Správa NP vzala na vědomí informaci OVK, že od roku 2010 (s výjimkou jednoho případu) nebylo žádáno o povolení žádného prvovýstupu.
 
25. Správa NP a ČHS (OVK) se dohodly, že budou spolupracovat při kompletaci podkladů o povolení prvovýstupů.
 
 
Část III: informace k vydané publikaci „Jetřichovice – horolezecký průvodce“
 
26. Správa NP a ČHS (OVK) provede detailní porovnání povolených (schválených) prvovýstupů s vydaným průvodcem průvodcem: D. Nehasil & V. Nehasil (2012): Jetřichovicko - horolezecký průvodce.
 
27. Správa NP žádá OVK o pokračování stahování vrcholových knížek a krabic z nepovolených objektů (provedou určení lezci z OVK schválení Správou NP). Uložení vrcholových knížek je v kompetenci OVK nikoliv Správy NP.
 
28. V případě, že Správa NP ve spolupráci s OVK (ČHS) shledá uvedení nepovolených výstupů v publikaci D. Nehasil & V. Nehasil (2012): Jetřichovicko - horolezecký průvodce, zvýší kontrolu dodržování pravidel při výkonu horolezectví stráží přírody, a to zejména v I. zonách odstupňované ochrany přírody. Správa NP toto opatření zajistí ve spolupráci se saskými strážci přírody a PČR.
 
29. Dle informací, které má Správa NP předběžně k dispozici, je v předmětném průvodci uvedeno 178 nepovolených objektů. Toto bylo zjištěno při porovnání průvodce s NŘ, kdy tyto objekty nejsou uvedeny v příloze č. 2 NŘ. Správa NP považuje tuto skutečnost za velmi nešťastnou neboť jsou mateni všichni lezci, kteří si průvodce zakoupí a nemohou vědět, že jsou v něm uvedeny i nepovolené výstupy. Na nutnost dodržování postupu při schvalování prvovýstupů a na riziko nepovolených výstupů upozornila Správa NP již dopisem ze dne 29.3.2006 tehdejšího předsedu OVK. Je zde nutné brát ohled také na zvláště chráněné druhy živočichů, zejména hnízdících ptáků.
 
Část III: Různé
 
30. Správa NP upozorňuje OVK a ČHS na dopis č.j. SNPCS 01050/2006 ze dne 29.3.2006, kterým Správa NP informovala o některých skutečnostech v oblasti horolezectví tehdejšího předsedu OVK Labské pískovce. Uvedený dopis je přílohou tohoto zápisu.
 
31. OVK vzala na vědomí, že bude udržovat značení cest k horolezeckým objektům. Toto opatření se týká pouze I. zón.
 
32. Připomenuto 125. výročí výstupu na věž Pevnost (Beckstein), prvního sportovně motivovaného výstupu na pískovcovou věž. Jedná se také o první doložený sportovní výstup na pískovcovou věž v Čechách. Bylo dohodnuto, že Správa NP ve spolupráci s OVK vydá k této události tiskovou zprávu a připraví článek do Zpravodaje Správy NP České Švýcarsko.
 
33. Informace: Správa NP obdržela žádost ČHS o povolení prvovýstupů v NP České Švýcarsko, konkrétně o udělení výjimky ze zákazu uvedeného v § 3 odst. 1 zákona č. 161/1999 Sb. Celkem je žádáno o povolení 8 prvovýstupů: 1) velký Pravčický kužel (Pravčická brána), 2) dtto, 3) Stříbrný roh (Pravčická brána), 4) Tetřeví výspa (Pravčická brána), 5) Křížová věž (Hřensko), 6) Měsíční stěna (Hřensko), 7) Maják (Tokáň) a 8) věž Posed (Hřensko).
 
Zapsal: Ing. Miloš Trýzna
 
 
 

[Akt. bodový průměr: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Autor: Jeník Pleticha | Vydáno dne 07. 01. 2014 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: Jeník Pleticha

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme

Související články:
Dočasný sezónní zákaz bivakování v Sasku (24.05.2022)
Brigáda na Suškách (05.04.2022)
Sasko: zavřené bivaky během hnízdění (04.04.2022)
Pokuta za vstup mimo cesty v PR Praděd (23.01.2022)
Bivakování v Saském Švýcarsku bude na lístky (14.01.2022)
Pokuta za zdevastovaný Plakánek (13.12.2021)
Nové povolení pro Jizerské hory (22.04.2021)
Problémy v Českém Krasu (02.12.2020)
Nové povolení pro CHKO Kokořínsko - Máchův kraj (19.12.2019)
Jednání s NP České Švýcarsko (21.03.2019)
Hnízdění v Ostrově (06.03.2019)
AOPK: Preferovat partnerský přístup, zdůvodnit restrikce, komunikovat (11.12.2018)
Dočasný zákaz vstupu do lesa v Saském Švýcarsku (25.07.2018)
Nepovolené kácení v Labáku (13.06.2018)
Nové povolení na Labák (04.01.2018)
Povolení boulderingu na Boru (29.08.2017)
Povolení na Zlatník (12.08.2017)
Pozvánka na setkání týkající se boulderingu (18.05.2017)
Horolezecké brigády (04.04.2017)
Odpadkyáda v Tisé (26.04.2016)
Letní úklid Branických skal a Hlubočepských ploten (16.06.2015)
Ptačí uzávěra v Jizerkách (08.05.2015)
Novela Zákona 114 (26.03.2015)
Patagonie, prosíme nehasit. (04.03.2015)
Informace pro návštěvníky jeskyní na území CHKO Labské pískovce pro zimní období 2014/2015 (11.12.2014)
Ochranářům v NPR Kaňon Labe vadí neodržování podmínek (02.11.2014)
Zápis z jednání OVK Labské pískovce ze dne 11.1.2014 (12.01.2014)
Nepovolené a zakázané objekty v Českém Švýcarsku (22.12.2013)
Nové povolení lezení na Stříbrném vrchu (20.09.2013)
Nové povolení na Pět kostelů (11.07.2013)
Nové povolení na Labák - pravý břeh (04.12.2012)
ČHS: K přírodě šetrně, ale nemluvte nám do sportu a za jednotlivce neručíme (14.06.2012)
Hnízdění ptactva (13.06.2012)
Plameny v Paine (04.01.2012)
Pokrok v mezích Patagonie (20.05.2011)
Seminář o horolezectví a ochraně přírody (18.05.2011)
Lezení a ochrana přírody (07.04.2011)
Bivakovat v CHKO se smí (16.03.2011)
Podáte prst… a je pryč celá ruka (15.02.2011)
ČÁP ČERNÝ (Ciconia nigra) (13.02.2011)
Sokol stěhovavý (falco peregrinus) (31.01.2011)
KRNAP: Nový návštěvní řád a sčítání kytiček (05.10.2010)
„Ochrana“ Jizerských hor v praxi - resumé (31.08.2010)K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

horyinfo.cz je mediální partner Českého horolezeckého svazu
hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
nejbližsí akce
03.12.2022 - 03.12.2022
Sherpafest 2022

Oznámení o akcích posílejte redakci
anketa
Jaké lano na lezení je podle vás nejlepší?

Beal (837 hl.)
 
Blue Water (542 hl.)
 
Edelrid (552 hl.)
 
Edelweiss (537 hl.)
 
Mammut (572 hl.)
 
Maxim (404 hl.)
 
Metolius (492 hl.)
 
Millet (587 hl.)
 
Petzl (257 hl.)
 
PMI (431 hl.)
 
Sterling (2669 hl.)
 
Tendon (550 hl.)
 
Jiné (359 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 8789