Zpět na Horyinfo

***Welcome! ***Log In ***Create A New Profile

***Advanced

Re: k VH ČHS - oddílový návrh

Tomáš F.
k VH ČHS - oddílový návrh
March 24, 2006 05:50PM
Nesouhlas s předloženými návrhy na výši členských příspěvků

Jako delegát VH jsem byl zavázán vysílajícím HO k nesouhlasnému stanovisku k předloženým návrhům na výši (zvyšování) členských příspěvků.

Samotný letošní (úsporný) rozpočet ČHS ukazuje, že jej lze předložit v podobě vyvážené i v případě, že se počítá s razantním snížením příjmových položek (nižší částka - dotace od Sazka a.s.), zároveň však naše základní složka, HO 391 Chupichata neshledává v ČHS záruku, že zvýšené příjmy z příspěvků budou použity v oblasti tzv. „servisních služeb“, které ČHS poskytuje svým členům (např. jak s tím počítá dále uvedený návrh VV, na zajištění činnosti VK, a peníze tedy budou použity zejména na údržbu skalních oblastí, přejišťování atd.).
Naopak se domníváme, že by v oblasti tzv. servisu ČHS mělo být více využíváno všech příjmů, které nejsou účelově vázané. Tedy by se zde měly použít bezezbytku nejenom příjmy z členských příspěvků, ale i značná část dalších příjmů (např. dotace Sazka a.s.).

1. Návrh předložený VV:
- počítá s navýšením příspěvku o 100,- Kč u řádného (neindividuálního, dospělého, nečestného) člena.
- počítá s razantním zvýšením příspěvků členů „individuálních“
- uvádí, že výsledkem by mělo být zvýšení příjmů do svazového rozpočtu o cca 1 milion, tedy přibližně navýšení o částku, o kterou byly nižší předpokládané příjmy od Sazky, a.s. v době tvorby rozpočtu
- tento návrh uvádí, že vyšší příjmy budou použity výhradně v oblasti tzv. „servisních služeb“ (konkrétně zajištění činnosti VK)
Uvedený návrh, má podle mého názoru dvě zřetelné vady:
A/ vytváří členství jiné (druhé) kategorie, podle které jsou si někteří rovnější, a zároveň klade překážku dalšímu nárůstu členské základny, neboť počet individuálních členů se zvyšuje, tito členové jsou nepochybně minimálně finančním přínosem svazu, a zároveň se jedná o formu členství obvyklou ve většině zájmových organizací (kterou ČHS nepochybně je), ale i dalších podobných spolcích v okolních zemích. Tedy formu členství, kterou je nutné považovat za normální.
B/ vyšší příjmy z příspěvků mají být použity pro konkrétní účel, avšak toto využití je pouze deklarováno, aniž by byl popsán mechanismus, kterým toho bude docíleno, resp. toto není zaručeno.
Chybí zde vysvětlení proč k tomuto účelu již nepostačují dosavadní příjmy, včetně dotace od Sazka a.s. Není vysvětleno, které další činnosti ČHS nyní ubírají peníze „servisu“, a není dostatečně doloženo, proč se jinde nedají ušetřit finance i při stávajících příjmech.

2. Návrh předložený V. Těšitelem:
- počítá s poměrně razantním zvýšením členských příspěvků (o 200,- Kč v případě řádného člena)
- navrhuje „zvýhodněné“ členství rodinné
Uvedený návrh považuji za neakceptovatelný:
A/ zcela chybí zdůvodnění potřeby takto razantního zvýšení členských příspěvků
B/ chybí i nejzákladnější propočet či rozvaha, ze kterých by bylo možné vyčíst, zda by rodinné členství přineslo svazu jakýkoli přínos. Přínos by měl být buď finanční (toto opatření zvýší počet našich členů a v důsledku i vybraných příspěvků), nebo by měl být alespoň v rovině morální (bude všestranně pozitivně vnímáno, podpoří se tak naši členové, kteří jsou rodiči).
C/ návrhu rovněž chybí alespoň základní úvaha, jaký dopad by mohla mít tato výše příspěvků na pojištění, které je součástí členského příspěvku, nebo bude-li členství v této formě zvýhodňováno i v případě potřeby uzavřít pojistku pro horolezeckou činnost vázanou na členství v ČHS.

3. Návrh předložený J. Čelínem:
- navrhuje zvýšení příspěvků o 100,- Kč
- navrhuje zavedení sníženého příspěvku seniorům.
Uvedenému návrhu chybí zdůvodnění
A/ není zde zdůvodněno, proč zvyšovat členské příspěvky
B/ chybí zdůvodnění zvýhodnění jedné konkrétní kategorie (věkové skupiny) členů. Podobně by mohlo být požadováno zvýhodnění pro studenty, matky na mateřské…


Navrhuji proto:
1. všechny návrhy na úpravu (zvýšení) členských příspěvků s účinností od r. 2007 na této VH ČHS NEHLASOVAT.
2. zavázat VV k předložení řádně promyšleného, zdůvodněného a výpočty podepřeného návrhu, který by zohlednil i zde předložené návrhy (rodinné členství; popř. zvýhodnění některých členů, či věkových skupin) na následující VH ČHS.


Tomáš Frank, delegát VH za HO 391
speleocup@seznam.cz
Re: k VH ČHS - oddílový návrh
March 24, 2006 06:29PM
Tak uvidíme, jak to v neděli dopadne.Vloni bylo zvýšení příspěvků celkem rychle shozeno ze stolu. Dokonce mám dojem, že letošní návrh rozpočtu vycházející vstříc servisu oproti sportovcům je možná tak trochu taktickým úhybným manévrem, aby VH snáze spolkla zvýšení příspěvků.
Tomáš F.
Re: k VH ČHS - oddílový návrh
March 24, 2006 06:38PM
No právě.
***Author:

***Your Email:


***Subject:


Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 **   ** **   ** **   ** ********  **   ** 
 **   ** ** ** **  **  **  **   ** **   ** 
 **   ** ** ** **  ** **  **   ** **   ** 
 **   ** ** ** **   ***   **   ** ********* 
 **  **  ** ** **  ** **  **   ** **   ** 
  ** **  ** ** **  **  **  **   ** **   ** 
  ***   *** ***  **   ** ********  **   ** 
***Message: