Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najdete nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání CookiesFerrata v Jizerkách


Povede "hromosvod" na Frýdlantské cimbuří?

Po článcích Jana Šebelky v iDNES opustila kauza zřízení Via ferraty (dále jen VF) na vrchol Frýdlantského cimbuří ryze regionální prostředí, vybublala do širšího prostoru a žije dál svým životem. Asi by bylo vhodné, než bude opředena mýty, bájemi a nánosem polopravd, uvést základní fakta.


V stěna Pohovky
V stěna Pohovky, foto Hlína
 
Pokud vycházíme z výše citovaného článku J.Šebelky, snad s určitou výhradou k mírně bulvárnímu titulku („Začal boj o stezky pro horolezce“) , je v něm situace popsána celkem objektivně.
Kolbištěm onoho údajného „boje“ je Frýdlantské cimbuří. Jedná se o turisticky atraktivní vrchol v hřebeni Poledních kamenů, jeden z dvojvrcholů skaliska je zpřístupněn železným žebříkem a je na odbočce turisticky značené cesty. Druhý vrchol je přístupný pouze lezeckými cestami.
 

O co se jedná

Z hlediska horolezeckého představuje hřeben Poledních kamenů méně frekventovaný cíl jizerskohorských lezců (ve srovnání s často přeplněnými a pohodlně dostupnými Srázy) a lezení je zde vykoupeno delším a namáhavým výstupem. Odměnou (a to i pro turisty) je však relativní klid a mimořádně krásné prostředí divoké rokle Černého potoka s výhledy na údolní stěnu Nosu. Na hřebeni se nachází několik zajímavých lezeckých cílů, které uspokojí lezce všech výkonnostních kategorií - od lahůdkových a lehkých plotnových cest na Pohovku až třeba po těžké spárové výstupy v Polední stěně.
Z hlediska formální ochrany přírody se Frýdlantské cimbuří nachází v Národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny, v Ptačí oblasti Jizerské hory, EVL soustavy NATURA 2000, je zde vymezeno nadregionální biocentrum ÚSES, I.zóna odstupňované ochrany přírody. Pokud připustíme, že v rámci plošně rozsáhlé NPR Jizerskohorské bučiny existují části, které jsou intenzivně ovlivňovány turistickým (a horolezeckým) ruchem (např. výše vzpomenuté Srázy, nebo oblast Lysých skal), toto území je ukázkou výrazně klidové části NPR Jizerskohorské bučiny. To je podmíněno především jeho větší odlehlostí a namáhavým přístupem.
 
 
 
Zbytek opěrné zdi na Kozí stezce, foto Hlína
 

Kozí stezka

Z vlastivědných důvodů je třeba na tomto místě ještě zmínit tzv. Kozí stezku, cestu, která prochází údolím Černého potoka. Není nepodobná další monumentální stavbě - Štolpišské alspké silnici (o údolí vedle ve Velkém Štolpichu). Kozí stezka byla ještě odvážněji trasována i na ní byly postaveny obrovské opěrné zdi z žulových kvádrů. Na rozdíl od Štolpišské alpské silnice nebyla dostavěna, stavitele zarazil (kromě společenských poměrů a války,..) také mnohem náročnější terén v horní části rokle. Stavba byla opuštěna a propojení s náhorní plošinou nebylo dosaženo. V 50. letech minulého století po dlouhodobé neúdržbě a po přívalových deštích se opěrné zdi provalily, obrovské žulové kvádry utvořily pod zbytky zdí výsypový kužel (dnes již částečně porostlý stromy) a z lesní cesty se postupně stal v některých pasážích náročný horský chodník.
 
Výsypový kužel žulových kvádrů pod zbořenou částí opěrné zdi
Výsypový kužel žulových kvádrů pod zbořenou částí opěrné zdi, foto Hlína
 
Po poněkud fádním a školometském úvodu se vraťme k plánům (ano plurál je zde na místě) v údolí Černého potoka. Před několika roky předložil státní podnik Lesy České republiky záměr na obnovení Kozí stezky v původním rozsahu, tedy mimo jiné i v úplné obnově opěrných zdí v původní podobě. Od doby vzniku této cesty se podmínky v území významně změnily a záměr narazil na zásadní zákonné limity zákona o ochraně přírody a krajiny. Obnova cesty nebyla motivována potřebami lesního hospodářství (v této části NPR je víceméně bezzásahový režim). O výjimkách, které bylo nutno získat pro možnost realizace této náročné stavební akce na území NPR rozhodovala (podle tehdy platné právní úpravy) vláda ČR a příslušné výjimky nebyly uděleny - rozuměj - stavba nebyla povolena. Informace v tomto odstavci jen zdánlivě nesouvisí s problematikou záměru zřízení VF na Frýdlantské cimbuří.
 

Plány na ferátu

A konečně tedy rychle k oné VF. V průběhu roku 2009 byli pracovníci Správy CHKO Jizerské hory (víceméně v neformálním kontaktu s místními lesníky) seznámeni s ideou vybudovat ve skalnatých SZ srázech Frýdlantské cimbuří VF. Od začátku vyjadřovala Správa CHKO Jizerské hory velmi rezervovaný postoj k této zamýšlené akci, s odkazem na dosti zásadní kolize s ochrannými podmínkami NPR vyplývajícími z platného zákona.
Na podzim 2009 (z iniciativy LČR a několika soukromých osob) se uskutečnilo první a jediné oficiální setkání na místě s cílem alespoň rámcově posoudit možnosti a šance záměru. Za Správu CHKO Jizerské hory se této pochůzky účastnil vedoucí Správy a lesník a kromě zástupců Lesů ČR se poněkud překvapivě na místě srazu objevila početná skupinka lezců z Čech (Bílý Potok a Hrádek n/N) a především z Německa. Jednalo se o skupinku soustředěnou kolem lezeckého centra v Dolnolužickém Oderwitzu (http://www.heinrich-sport.de/) a bylo zřejmé, že představuje velmi významného tahouna záměru. Jednání mělo možná zbytečně nervozní průběh hlavně proto, že zástupci LČR poněkud nevhodně znovu otevřeli otázku stavby Kozí stezky. Tato kauza byla již z hlediska formálního uzavřena usnesením vlády s negativním výsledkem pro uskutečnění záměru.
Němečtí účastníci (mimochodem s detailní znalostí prostředí a dobrými lezeckými zkušenostmi z Jizerek) ukázku připravili s německou důkladností. Ve vytipovaném místě jsme opustili turistický chodník a vystoupali podél zamýšlené trasy (na exponovaných místech již byla umístěna lana) do sedla k Polednímu Zubu (odtud by měla Via Ferrata stoupat dále skalními plotnami až na vršek Frýdlantského cimbuří). Rozešli jsme se sice v přátelském duchu (ostatně některé jsem znal podle vidění ještě z akce „Skály JH“), ale za Správu CHKO Jizerské hory jsme jim nemohli nic pozitivního slíbit a náš postoj k realizaci zůstal dále velmi, velmi rezervovaný. Další návrhy na konzultace v terénu jsme už odmítli (já jsem tam ještě vloni zabloudil v létě a se synátorem si vylezl údolku Nosu), po pravdě řečeno, nevím co nového bych tam v souvislosti se záměrem spatřil.
 
V údolní stěně Nosu
V údolní stěně Nosu, foto Hlína
 
Přes Vánoční svátky a v lednu jsem se věnoval hlavně lyžování a vodním sportům (s ohledem na roční období s důrazem na vodu v pevném skupenství) a také jsem se trochu oddával naději, že Lesy ČR (a jejich spolupartneři z Německa) vyhodnotí situaci jako málo nadějnou a projekt v tichosti opustí.
VF se však na konci ledna opět přihlásila o slovo. Informace už se ale na Správu CHKO Jizerské hory dostávaly spíše neformální cestou a z druhé ruky, takže nevylučuji občas mírné nepřesnosti.
 
 

Lobbing u Euroregionu NISA

Němečtí tahouni se obrátili na Euroregion NISA s informací, že by „chtěli na české straně Jizerských hor pomoci s vybudováním horolezecké cesty na Frýdlantské cimbuří“. Informace byla dále postoupena Jizersko - ještědskému horskému spolku, zda by měl zájem o spolupráci. Ten to odmítl.
Na scéně se objevil poslanec Saského sněmu pan Stephan Meyer (takto občan Oderwitzu), kterého němečtí tahouni získali jako „vlivného?“ přímluvce na Euroregionu NISA. Prošel jsem jeho stránku (www.stephan-meyer-oberlausitz.de), přečetl jeho osobní i pracovní CV (docela zajímavé) a seznam jeho funkcí (mimo jiné mluvčí frakce CDU pro otázky životního prostředí) a kalendář schůzek. Měl naplánovanou schůzku v české kanceláři Euroregionu NISA a začínalo to trochu připomínat jednání „o nás bez nás“. Vedoucí Správy oslovil vedoucího sekretariátu Euroregionu NISA (v kopii i ředitele Krajského ředitelství LČR a starostu města Hejnice) a poskytl písemně poměrně jasnou informaci o záměru rekonstrukce Kozí stezky (i přes formální zamítnutí usnesením vlády je pořád tato akce dávána do souvislosti se zřízením VF), ale především o velmi problematických aspektech případného zřízení VF v NPR Jizerskohorské bučiny. U jednání s panem poslancem Meyerem jsme nebyli, nicméně podle neoficiální informace velmi dobře vnímal úskalí realizace projektu a jako politik snad i konsekvence spojené s výkonem státní správy na úseku OP, platné v České republice podle českých právních norem.
 
Záměr Via ferraty na Frýdlantské cimbuří
Záměr Via ferraty na Frýdlantské cimbuří, foto Jiří Hušek st.
 

Nemají na čističku ale chtějí ferátu

Záměr rekonstrukce Kozí stezky a vybudování VF na Frýdlantské Cimbuří doputoval i na jednání rady města Hejnice - a záměr byl radou postoupen do jednání zastupitelstva („RM PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci starosty o možnosti vybudování zajištěné turistické cesty Via Ferrata na vyhlídkový vrchol Frýdlantské cimbuří včetně rekonstrukce historické cesty „Kozí stezka“. Ukládá starostovi předložit tento záměr ZM ke schválení. Termín: 15. 2. 2010“). Neodpustím si připomenout, že informace k nám proskočila téhož dne, kdy ČT odvysílala reportáž s informací, že Město Hejnice je jedno ze třinácti měst a obcí (z celkem 600, které tuto povinnost měly termínově uloženou), které mají zásadní problémy s financováním a včasným dokončením čistírny odpadních vod a kanalizace.
Mezitím případ objevili novináři a výsledkem je článek v iDNES a následné diskuse. Tahouni projektu, a to na české i německé straně, se zatím spíše soustředili na získání podpory u politiků na komunální i zahraniční úrovni. Pokud má být záměr realizovatelný, je třeba především vyřešit zásadní a velmi obtížně překonatelné (pokud vůbec) kolize se zákonem o ochraně přírody a krajiny.  Tolik jen stručná geneze.
 

Co říká Správa CHKO?

Správa CHKO JH víceméně jen situaci sleduje. Do doby, než dostane k posouzení konkrétní záměr (který bude muset doprovázet žádost o výjimku ze základních ochranných podmínek NPR - a být náležitě odůvodněná) nemá ani jinou možnost. Po novele zákona, platné od 1. ledna 2010, bude příslušným orgánem OP pro rozhodnutí Správa CHKO Jizerské hory. Bude tak učiněno ve správním řízení, se všemi přípustnými opravnými prostředky. Rozhodnutí státní správy musí být v souladu s platnými právními normami (zde zákon o ochraně přírody a krajiny, který jasně stanovuje limity pro činnosti ve zvláště chráněných územích) a především musí být dostatečně odborně odůvodněno. Nebude to však Správa CHKO Jizerské hory, která bude hledat a definovat veřejný zájem, který v takovémto případě musí převažovat nad zájmy ochrany přírody.
 
Přelanění z turistického na lezecký vrchol
Přelanění z turistického na lezecký vrchol, foto Jiří Hušek st.
 

Stanovisko DAV k ferratám

Popis problematiky budování zajištěných cest v alpském prostoru a určitého vystřízlivění po období až živelného vzniku mnoha nových zajištěných cest, popis osvětových aktivit některých významných subjektů (Mountain Wilderness, DAV) se svým rozsahem zcela vymyká účelu a rozsahu tohoto článku. Zájemci najdou dostatek informací na příslušných webech. Přesto jsem oslovil pana Thomase Buchera (vedoucí oddělení pro tisk a práci s veřejností Německého alpského spolku -DAV) s prosbou o obecné stanovisko tohoto spolku (v lednu 2010 cca 815000 členů) k budování nových zajištěných cest.
 
V osobním sdělení konstatoval pan Thomas Bucher : „DAV posuzuje výstavbu nových zajištěných cest velmi kriticky, ale zcela zásadně ji neodmítá. To proto, že nemůže ignorovat mnoho nadšených uživatelů zajištěných cest, kteří jsou našimi členy. Proto chce DAV aktivně ovlivňovat další vývoj v této oblasti a podporuje výstavbu nových zajištěných cest při splnění velmi přísných podmínek“.
Současně mi postoupil dokument (pochopitelně jej lze dohledat na stránce DAV -www.alpenverein.de), podle kterého by se měly záměry výstavby nových zajištěných cest posuzovat. Jedná se o dokument, který byl schválen na Valné hromadě DAV v listopadu 2007. Stanovuje precizně podmínky, při jejichž splnění může DAV podporovat výstavbu nových zajištěných cest.
 
Osobně považuji materiál za velmi dobře zpracovaný a řešící všechny aspekty výstavby a provozu nových zajištěných cest. Dovolil jsem si ho přeložit a nabízím každému k podrobnému prostudování. Je třeba si totiž nezúčastněně položit otázku, zda by záměr situovaný do nejcennější části CHKO Jizerské hory, do jádra národní přírodní rezervace, posuzován podle tohoto interního materiálu DAV, měl šanci získat podporu.
Němečtí partneři zastánců VF na Frýdlantské cimbuří by si měli rovněž zodpovědět otázku, zda by posuzováním podle materiálu DAV prošel např. záměr na podobnou atrakci v jádrovém území NP Sächsische Schweiz (Kernzone NP a NPR je v podstatě stejně hodnotné území). Argumenty znalců s poukazováním na existenci Hänstchelstiege zpochybňuji již předem partyzánským způsobem vzniku.
Vrcholová komise ČHS pro Jizerské hory se již tímto záměrem na svém prosincovém jednání zabývala a její stanovisko je negativní.
 
Vladimír Vršovský,
titulky redakce
 
Přílohy: 
 
Závody hlídek HS - přelanění na Frýdlanstkém cimbuří
Závody hlídek HS - přelanění na Frýdlanstkém cimbuří, foto Hlína
 
Mají se v lezeckých terénech Čech stavět zajištěné cesty - via ferraty?
  
Nikdy a nikde (Počet hlasů: 761)
(15.64 %)
Jen mimo rezervace a již uživané lezecké terény (Počet hlasů: 655)
(13.46 %)
Jen mimo uživané lezecké terény (Počet hlasů: 658)
(13.52 %)
Jen mimo rezervace (Počet hlasů: 610)
(12.54 %)
Jen kde to schválí ČHS a OP (Počet hlasů: 838)
(17.22 %)
Všude bez omezení (Počet hlasů: 751)
(15.43 %)
Nevím co je vie ferrata (Počet hlasů: 593)
(12.19 %)Celkem hlasovalo: 4866


[Akt. bodový průměr: 0,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

| Autor: Vladimír Vršovský | Vydáno dne 19. 02. 2010 | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: Vladimír Vršovský

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme

Související články:
Valná hromada ČHS (13.04.2024)
Připomínky k Návštevnému poriadku TANAP (03.03.2024)
Sběr nominací na Výstupy roku (16.02.2024)
Definitivní Návštěvní řád TANAPu (25.11.2023)
Výstupy roku 2022, slavnostní vyhlášení. (11.08.2023)
ČHS odmítá Rusy a Bělorusy na závodech IFSC (23.06.2023)
Proč se jezdí závodit do Asie? (19.05.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.03.2023)
VH ČHS nebude schvalovat novou identitu (14.03.2023)
Výstupy roku 2022 (02.03.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.02.2023)
ČHS zavedl mobilní infokartu (10.11.2022)
Ze říjnového VV ČHS (31.10.2022)
Anketa k rozvoji území kolem Branických skal (14.07.2022)
Světový pohár 2023 v Česku? (04.06.2022)
Valná hromada ČHS (28.03.2022)
ISMF nepovolí účast Rusů a Bělorusů na mezinárodních soutěžích (07.03.2022)
Otevřený dopis ruských horolezců proti válce na Ukrajině (04.03.2022)
IFSC zpřísňuje sankce pro Rusko a Bělorusko (04.03.2022)
Vadim Timonov proti válce (01.03.2022)
Ne válce, zní z Ruska (27.02.2022)
Prohlášení ČHS k Ukrajině (25.02.2022)
Štafeta ČHS čtvrtá (14.02.2022)
Výsledky ankety ČHS 2021 (28.01.2022)
Valná hromaha ČHS 2021: Všichni kandidáti zvoleni, všechny návrhy prošly (30.05.2021)
Volby nového vedení ČHS (02.05.2021)
Valná hromada ČHS 2021: schváleno (04.04.2021)
Ilegální ferraty v Českém Středohoří (09.02.2021)
NÁBOR SOKOLÍKŮ 2021 (30.01.2021)
VH 2021 bude online (24.01.2021)
Posouzení značky ČHS (17.12.2020)
Nominace - Výstupy roku ČHS 2020 (17.12.2020)
Útěk do svobody (30.11.2020)
Říjnové zasedání VV (01.11.2020)
Jak s lezením v nouzovém stavu (23.10.2020)
VV ČHS - zápis ze srpna (05.09.2020)
Karel Bělina zbaven správcovství skal (12.07.2020)
Valná hromada 2020 (14.06.2020)
Dokumenty z VH ČHS 2020 (13.06.2020)
O čem bude Valná hromada ČHS (07.06.2020)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.05.2020)
Valná hromada ČHS bude 13.6. (12.05.2020)
VYJÁDŘENÍ ČHS K NELEGÁLNÍMU TÁBOŘIŠTI V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH (04.05.2020)
Proč v databázi ČHS na webu někdy v noci fungují mapy omezeně?? (14.04.2020)
VV jednal přes videokonferenci (10.04.2020)
Odsunutí termínu valné hromady ČHS (13.03.2020)
OVK LP ruší cesty zajištěné lešenářskými kotvami z OBI (11.03.2020)
Testy expanzivních nýtů (27.02.2020)
Ročenka ČHS 2019 (20.02.2020)
Zasedání VV ČHS: dvě rezignace, tři jmenování (12.02.2020)
ČHS a ČSL obnovili spolupráci (01.02.2020)
Zrušení lékařské komise (22.01.2020)
Odhalení na severu Sušek (10.12.2019)
Výstupy roku ČHS za rok 2019 - podávání nominací (04.12.2019)
Zasedání VV ČHS: Kooptován Pavel Blažek (16.10.2019)
Zasedal VV ČHS: změna stanov a řízení soutěžního lezení (19.09.2019)
Horydoly jako bezpečnostní hrozba? (11.09.2019)
Schůze VV: odvolání Tomáše Bintera st. (04.09.2019)
Zápis disciplinární komise (23.07.2019)
Likvidace pobočných spolků ČHS (31.05.2019)
Zápis z jednání VV ČHS 29.4. (11.05.2019)
Předsedou JAMESu Anton Pacek (31.03.2019)
Valná hromada ČHS 2019 (27.03.2019)
ČHS hledá nové kolegy pro oblast soutěžního lezení (26.03.2019)
Jan Zbranek rezignoval (12.02.2019)
Evropští horolezci chtějí letní čas (11.01.2019)
Další závodníci se státní podporou (23.10.2018)
29. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ (03.10.2018)
ČHS se stěhuje (27.09.2018)
SKÁLY NA MUŽSKÉM- oprava a omluva (07.09.2018)
Jednal VV CHS: s.r.o., oprava vyjádření na VH, nabídka ČSL. (27.06.2018)
Dojistit Velkou plotnu na Suškách? Jo, vlastníma smyčkama. (21.06.2018)
Nový člen VV, ČHS jedná s ČSL, založení s.r.o. (29.05.2018)
Výpověď smlouvy pro ČSL, Turek na disciplinárku (09.05.2018)
VH ČHS: Jak to bylo doopravdy (26.03.2018)
Valná hromada ČHS 2018 (24.03.2018)
Ekonom ČHS - výběrové řízení (02.03.2018)
Ročenka ČHS 2017 (27.02.2018)
Pozvánka na valnou hromadu ČHS (24.02.2018)
Hlasování kartičkami na Valné hromadě (21.02.2018)
Polemika kolem výběru reprezentace (17.01.2018)
"Sokolíci" 2018–2020 - výzva mladým alpinistům (16.01.2018)
Boulder kodex 2017 (17.12.2017)
Odpověď ČHS na prohlášení ČSL k odtržení závodního lezení (05.12.2017)
Boj o překližku (05.12.2017)
Je možné změnit ČHS? (05.12.2017)
ČHS hájí jednotu sportovního lezení (27.11.2017)
Založena Evropská horolezecká asociace (25.11.2017)
Soutěž ČHS (14.11.2017)
Jak začít na písku? Doporučení mistrů pískařů (16.05.2017)
Dojišťování? UFO? Maglajz? Anketa pískařů díl 6. (08.05.2017)
ČHS obnovil spolupráci se Slovinci (26.04.2017)
Jsou ještě možnosti prvovýstupů? Anketa pískařů díl 5. (25.04.2017)
Dobrodružství na písku? Anketa pískařů díl 4. (20.04.2017)
Přenosy ze závodů budou dál zdarma (12.04.2017)
Morál a čísla? Anketa pískařů díl 3. (12.04.2017)
Výstupy roku 2016 (11.04.2017)
Bouře kvůli placení přenosů (10.04.2017)
Horolezec roku končí (02.04.2017)
Sázka o 10 klacků (31.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři II. (31.03.2017)
Úplná pravda o Valné hromadě (29.03.2017)
ČHS - valná hromada 2017 (25.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři I. (24.03.2017)
Změna v rozpočtu ČHS na rok 2017 (24.03.2017)
Vychází výjimečná ročenka ČHS (23.03.2017)
Valná hromada ČHS 2017: pozvánka, bulletin a registrace kandidátů (14.03.2017)
ČHS vypisuje výběrové řízení (12.02.2017)
Zpráva o výsledcích závodní reprezentace (18.01.2017)
Napomenutí za kartáčování chytů (04.01.2017)
Slevy na slovinských chatách (09.10.2016)
Nýty v Korosadowiczovi? (06.10.2016)
Web ČHS v responzivním kabátě (23.08.2016)
Chcete pracovat v ČHS? (23.06.2016)
Lidičky na Valné hromadě (19.03.2016)
Valná hromada ČHS 2016: hlasování o 11 miliónech (21.02.2016)
Ferrata na Frýdlantské cimbuří zamítnuta (26.01.2016)
Pojištění pro horolezce od ČHS (03.12.2015)
Zasedal VV ČHS (02.12.2015)
ČHS leaderem mezinárodního grantu (26.11.2015)
Kdo je horolezec roku? (22.11.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IX (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VIII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VI (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu V (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IV (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu III (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu II (23.05.2015)
Nové a změněné cesty v databázi Horosvazu I (23.05.2015)
Čtvrtletník ČHS (10.04.2015)
Valná hromada ČHS 2015 (05.04.2015)
ČHS spustil Skály ČR (20.03.2015)
Vize ČHS 2015, díl III (16.02.2015)
Vize ČHS 2015 - II. díl (11.02.2015)
Vize ČHS 1. díl (10.02.2015)
Důvěra kontra transparentnost a válka Alpenvereinů (26.01.2015)
ČHS posiluje tým (08.01.2015)
Via Ferráta nebude? - a přece je! (02.08.2014)
Protest horolezců ve Vlčí rokli (14.07.2014)
Dodo Kopold vyloučen z Jamesu (08.04.2014)
Smělé plány Tatra Mountains Resorts (05.04.2014)
Náhubková směrnice zrušena (31.03.2014)
Valná hromada 2014 (25.03.2014)
Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu (24.03.2014)
Valná hromada bude o volbách a opět o náhubkové směrnici (21.03.2014)
VV ČHS odstoupí v březnu (11.02.2014)
Jak sis zalyžoval Zobane? (26.01.2014)
Soutěž o nejlepší fotografii na PF 2014 (26.11.2013)
Jednal VV ČHS: Zvýšení prostředků pro Drytooling a MG na Panťáku (22.11.2013)
Žlebská jehlo, sbohem (29.10.2013)
Podpora Hrozové, granty na publikace a závody mládeže nově (10.10.2013)
Němci a Rakušani zpět do UIAA (06.10.2013)
Válka UFO? (22.08.2013)
Výstupy roku 2013 - soutěž vyhlášena (03.07.2013)
Agostino Da Polenza k incidentu na Everestu (02.06.2013)
Historická komise OVK LP (27.05.2013)
Renovace vrcholových knížek (25.05.2013)
Frankenjura.com (16.05.2013)
Valná hromada ČHS 2013 (22.03.2013)
Nový web IFSC, aplikace pro telefony a další novinky (22.03.2013)
Sasíci schválili UFO (05.03.2013)
Nové průvodce v knihovně ČHS. (27.02.2013)
Paseky v Roklici (17.02.2013)
HoroLezec 2012 (14.02.2013)
ČHS hledá předsedu komise alpinismu a sportovního lezení (14.12.2012)
Horolezecem roku Adam Ondra (25.11.2012)
Český horolezecký svaz vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii (22.11.2012)
Chcete pracovat v ČHS? (09.11.2012)
ČHS: Jednání VV a dva disciplinární tresty pro Radka Lienertha (07.09.2012)
Lezecký park Alkazar (16.07.2012)
Krádež historických dokumentů na Suškách (11.06.2012)
Ukousněte si z miliónu (24.05.2012)
Městská policie šikanuje horolezce (06.05.2012)
Valná hromada ČHS 2012 (24.03.2012)
Valná hromada 2012 už tuto sobotu (21.03.2012)
Svazový redaktor opět na scéně (22.02.2012)
Vyjádření Libora Hrozy ke konfliktu ve věci řízení sportovního lezení (14.02.2012)
HoroLezec 2011 (09.02.2012)
Kontroverze kolem Compressor Route (05.02.2012)
Volby do Výkonného výboru ČHS (01.02.2012)
Horosvaz na Facebooku (29.01.2012)
Horosvaz v novém (08.01.2012)
Přílepská skála a zákaz lezení? Ne! (20.10.2011)
Soutěž Horolezec roku 2011 (17.10.2011)
Via ferrata na Tyršovky v Labáku? Ale kdepak! Jen monitoring. (05.09.2011)
Koruny pro královny Himálaje (01.09.2011)
Red Rocks v nebezpečí (16.08.2011)
Horolezci na tiskové konferenci Czech Tourism (02.07.2011)
Kupte si horu... (10.06.2011)
Elektronický Zpravodaj ČHS (07.04.2011)
Co se doopravdy dělo na Valné hromadě? (05.04.2011)
Valná hromada ČHS 2011 (26.03.2011)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (23.03.2011)
Je změna § 14 Stanov ČHS ke prospěchu členům? (14.03.2011)
Informace OVK Labské pískovce k ferrátám (17.02.2011)
Zpravodaj ČHS 1/2011 (07.01.2011)
Zasedala OVK Labské pískovce (21.11.2010)
Jorg Brutscher reje do Hudyho (18.11.2010)
Výběrové řízení na šéfa závodníků (19.10.2010)
Pavel Trčala opět na scéně. (06.10.2010)
Monte Sarmiento poprvé? (17.09.2010)
Bude Hudy Cup bez maglajzu? (10.09.2010)
Klettergarten je Lezecký park (02.09.2010)
AlpspiX - další alpská opičárna (07.07.2010)
Jednání o Labáku pokračují (28.06.2010)
Soutěž o Výstupy roku (26.06.2010)
Nové nýty na Cerro Tore (21.06.2010)
ČHS a ochrana přírody (16.06.2010)
HORYDOLY se inspirují u Horyinfa (17.05.2010)
A ty jsi byla prvá…holka (07.05.2010)
Horyinfo je mediálním partnerem ČHS (18.04.2010)
Valná hromada 2010 (29.03.2010)
O čem bude Valná hromada ČHS 2010 (25.03.2010)
Tisková konference ČHS (16.03.2010)
Vzpoura v Labsku (07.12.2009)
Pochvala za Brno, výrok revizní komise (16.11.2009)
Přispějte na památník Expedice Peru 1970 (12.11.2009)
Ministr životního prostředí jednal s horolezci (30.10.2009)
SP v Brně ohrožen, ČHS pozastavuje členství v UIAA a mediální bublina splaskla (08.10.2009)
Kam bude směřovat ČHS (28.09.2009)
Hrozová dostane MS zaplaceno (19.09.2009)
Úvahy nad zasedáním VV ČHS (10.09.2009)
Marketingové a mediální zastupování ČHS (20.08.2009)
Do Holešovic a na Smíchov zadarmo (29.07.2009)
Horolezecký svaz představil mediální komisi (25.06.2009)
Zákazy magnézia se stupňují (27.05.2009)
Velké Disciplinární Nic (22.04.2009)
Hlavní cena Fair Play pro Hrubého a Jaroše (31.03.2009)
Valná hromada 2009 (20.03.2009)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.03.2009)
Incident Libora Uhra a Radima Slívy na Váňově kameni (10.03.2009)
Jak se financují horolezci (03.03.2009)
Horolezci se valně hromadili (23.02.2009)
Co slíbilo nové vedení Českého horolezeckého svazu (31.01.2009)
Mimořádná valná hromada ČHS (31.01.2009)
Altaj a Cimrman - atmosféra houstne (26.10.2008)
Byla databáze skalních oblastí ukradena? (08.10.2008)
Nová tvář ve vedení ČHS (18.09.2008)
Nejlepším horolezcem Radek Váňa (04.08.2008)
Valná hromada ČHS 2008 (29.03.2008)
MG na písku ano, nebo ne? (28.03.2008)
Otevřený dopis Jiřímu Babačovi (26.03.2008)
Výjimka pro Český Ráj (19.03.2008)
Bílá válka se valí do schůzovních místností (17.03.2008)
Obavy (16.03.2008)
Němci a Rakušané odchází z UIAA (13.03.2008)
110 let českého horolezectví (19.11.2007)
Soutěž o Výstupy roku 2007 (16.11.2007)
Disciplinární trest Adama Ondry (07.11.2007)
Génius Jára Cimrman (05.10.2007)
Nové stanovy ČHS (22.09.2007)
Jak se hledala "Cimrmanova" hora (01.08.2007)
Dejme jim jejich MG! (19.07.2007)
Vyfoukli vrchol Cimrmanům (12.07.2007)
Asfaltka pod Everest (19.06.2007)
Potrestání Adama Ondry za magnézium (10.06.2007)
Vážený pane Smoljaku, vážený pane Svěráku. (22.05.2007)
Výzva Alana Formánka (26.04.2007)
Valná hromada ČHS 2007 (24.03.2007)
Stojím si za návrhem rozpočtu... (22.03.2007)
Génius slepých uliček na Altaji (20.03.2007)
Volební kampaň začíná... (13.02.2007)
Pavel Bém na Everest (09.02.2007)
Hledejte informace u odborníků (16.01.2007)
Příprava na Valnou hromadu ČHS (03.01.2007)
Slovenské hodnocení sezóny (06.12.2006)
Smíchovské dojmy (25.11.2006)
Výstupy roku 2006-výzva (22.11.2006)
Nové stanovy ČHS (04.11.2006)
Jak dopadla valná hromada? (06.03.2006)
Granty mládeže ČHS (06.05.2003)
Tisková konference ČHS (06.02.2002)Komentář ze dne: 19.02.2010 21:00:13     Reagovat
Autor: [pjandik] - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Kopáči z Oderwitzu
To jsou ti, co vykopali ze smetiště ten kopec v Oderwitzu. jsou dost agilní, to je dobře, akorát si možná nevybrali na tuhle aktivitu to správné místo.
0 0

Komentář ze dne: 19.02.2010 21:08:53     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek: Jednání zastupitelstva města Hejnice o prašulích na ČOVku (nebo hromosvod)
Pokud chcete sdělit zastupitelům města Hejnic před jejich jednáním o Via ferátě na Frýdlantské cimbuří (bude se konat 24.2.2010 - viz www.mestohejnice.cz) své pocity, využijte oficiální adresy zs.hejnice@tiscali.cz. Je to sice adresa do základní školy, ale vybírá to Kaspíny, který je v radě města. Jak asi hlasoval v radě o tom hromosvodu na Cimbr?
0 0

Komentář ze dne: 19.02.2010 21:20:31     Reagovat
Autor: [pjandik] - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Jednání zastupitelstva města Hejnice o prašulích na ČOVku (nebo hromosvod)
Kaspínyho si pamatuju, jak ve Schmilce dojížděl v hospodě večeře po němčourech :-). Kdo by tehdá tušil, že bude zastupitel.
2 0

Komentář ze dne: 22.02.2010 17:48:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - JH (@)
Titulek: Re: Re: Jednání zastupitelstva města Hejnice o prašulích na ČOVku (nebo hromosv
Petře, to musí být asi jinej Kaspíny... Tenhle je důstojný pán středního věku, zástupce ředitele školy a hejnický radní :-). A zlí jazykové o něm tvrdí, že ferdátu podporuje. Jak říkám, určitě shoda jmen...
0 0

Komentář ze dne: 22.02.2010 17:59:06     Reagovat
Autor: [pjandik] - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Jednání zastupitelstva města Hejnice o prašulích na ČOVku (nebo hro
jinej? Možná. Ten co jsem ho znal učil prej někde na učňáku a pak jsem zaslech, že snad dělal ředitele učiliště. Všechno je to ovšem jen jako zachycené záchvěvy větru... Ve Schmnilce bejvávalo supr, když stále večeře do pěti východních marek :-)
0 0

Komentář ze dne: 21.02.2010 15:15:03     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Dag (@)
Titulek: fujtajxl nápad
Ci jsem to chtěl..? Jo, Fujtajxl nápad! Tahle skopičina s železem. Víc mi nenapadá, jen to, na mne neblaze všechno padá ve formě skepse nad lidstvem.
0 1

Komentář ze dne: 21.02.2010 18:59:31     Reagovat
Autor: neregistrovaný - koník (@)
Titulek: jojo,fujtajksl
Souhlas s Dagem. Je to hnus.
0 1

Komentář ze dne: 22.02.2010 13:59:46     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Alena Čepelková (@)
Titulek: vivat via?
Zdravím Hlínu z Jizerských hor bdící nad jejich žulou :-)
moc díky za tvůj čas k sepsání článku o ferrratozáměru. Zachytila jsem cosi v denním tisku a začala se divit. Ne že bych po tvém osvětlení z údivu vyšla :-)))
0 0

Komentář ze dne: 24.02.2010 17:48:18     Reagovat
Autor: neregistrovaný - wendy (hirsalova.rpk@centrum.cz)
Titulek: Smejkal se obarcí v hrobě
když tohle slyší, nemyslíte hejničáci?
0 0

Komentář ze dne: 26.02.2010 10:09:09     Reagovat
Autor: neregistrovaný - neregistrovaný (@)
Titulek: z jednání zastupitelstva města Hejnice - 24.2.2010
12/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE připojení se města Hejnice kzáměru rekonstrukce lesní cesty Kozí stezka údolím Černého potoka a z ní zřízení zabezpečené lezecké cesty (via ferraty) k vyhlídkovému vrcholu Frýdlantské cimbuří.

takže te´d je třeba sehnat někoho, ke komu se město připojí (možná to bude někdo z Oderwitzu, kdo podá žádost o zřízení hromosvodu) a taky sehnat hodně "Šroubů" - v německém slangu "Kohle".

Taky by bylo třeba se zamyslet, jestli nezrušit turistickou cestu na Cimbuří (vede paralelně pár stovek metrů od plánované trasy), když se po tom hromosvodu budou pohybovat davy. Kam se frkne kasa? Na začátek, nebo na konec?
0 0

Komentář ze dne: 26.02.2010 20:14:57     Reagovat
Autor: [pjandik] - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: z jednání zastupitelstva města Hejnice - 24.2.2010
Zajímavé. A jak dopadla čistička odpadních vod?
0 0

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
Oznámení o akcích posílejte redakci